direct naar inhoud van Artikel 9 Verkeer-Verblijfsgebied
Plan: Regenboogbuurt en Eilandenbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0034.BP3JO01-vg01

Artikel 9 Verkeer-Verblijfsgebied

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer-Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een functie voor verblijf en verplaatsing, bepaald door en gericht op de aangrenzende bestemmingen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' een grootschalige nutsvoorziening;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein' uitsluitend voor een parkeerterrein voor gemotoriseerd verkeer;
 • f. parkeerplaatsen, fietsenstallingen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling, kunstobjecten, nutsvoorzieningen en geluidswerende voorzieningen;
 • g. overige functioneel met de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied verbonden voorzieningen.

een en ander met dien verstande dat:

 • h. voor zover deze gronden tevens zijn aangewezen voor Waarde - Archeologie 1, ze mede bestemd zijn voor het behoud en de bescherming van mogelijke archeologische waarden en het bepaalde in artikel 13 van toepassing is.
9.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de aanduidingen op de plankaart en de volgende regels:

 • 1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:
  • a. nutsgebouwen;
  • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • 2. de hoogte van nutsgebouwen mag ten hoogste 3,5 m bedragen, tenzij op de plankaart een andere bouw- of goothoogte is aangegeven;
 • 3. de oppervlakte van nutsgebouwen mag ten hoogste 25 m2 bedragen, met uitzondering van de reeds bestaande nutsvoorziening, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat zijn toegestaan:

 • 4. antennes en masten ten behoeve van telecommunicatie, waarvan de hoogte maximaal 15 m mag bedragen;
 • 5. lichtmasten, waarvan de hoogte maximaal 9 m mag bedragen;
 • 6. straatmeubilair, waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • 7. kunstobjecten, waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • 8. speeltoestellen, waarvan de hoogte maximaal 5 m mag bedragen;
 • 9. erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2 meter mag bedragen;
 • 10. toegangspaden c.q.toegangsdekken ten behoeve van de woningen bij de Arubapier, waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • 11. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waarvan de hoogte maximaal 3 m mag bedragen.
9.3 Afwijken van de bouwregels

Afwijken t.b.v. nutsgebouwen

 • a. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.2, lid 2 en 3, voor een nutsgebouw tot ten hoogste 5 meter hoog en met een oppervlakte tot ten hoogste 50 m2, mits het gebouw uit stedenbouwkundig, landschappelijk en verkeerskundig oogpunt als ook uit oogpunt van het woongenot in de directe woonomgeving aanvaardbaar is.

Afwijken t.b.v.jongeren ontmoetingsplekken

 • b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 9.2, lid 1, voor een gebouw van een jongeren ontmoetingsplek met in achtneming van de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte van het gebouw mag ten hoogste 3,5 m bedragen;
  • 2. de oppervlakte van het gebouw mag ten hoogste 15 m² bedragen;
  • 3. het gebouw moet minimaal 50 m van woonbebouwing worden gerealiseerd;
9.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Verkeer-Verblijfsgebied te wijzigen in de bestemming Tuin, Wonen - 1 of Wonen - 2, indien in het kader van een verzoek om additionele gronduitgifte positief is beslist. Door de wijziging mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en gebouwen.