direct naar inhoud van 5.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Hortusbuurt - Noorderplantsoen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP513HortusbuurtNo-vg01

5.2 Inspraak

Over het voorontwerp-bestemmingsplan is een inspraakprocedure gevoerd op grond van de Algemene Inspraakverordening Groningen 2005. In het kader van deze procedure heeft het voorontwerp-bestemmingsplan van 15 juni 2012 tot en met 12 juli 2012 ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon schriftelijk, ook via internet op het bestemmingsplan worden gereageerd. Van deze geboden mogelijkheid is door 15 personen gebruik gemaakt. Een aantal insprekers heeft een gelijkluidende inspraakreactie ingediend. Deze zijn in één keer samengevat en van een reactie voorzien. Voor de precieze inhoud van de inspraakreacties en de gemeentelijke reactie daarop wordt verwezen naar het inspraakverslag dat als losse bijlage bij dit bestemmingsplan is gevoegd.

Naar aanleiding van de inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan zijn de volgende aanpassingen gedaan:

 • De Kruissingel tussen de Kerklaan en het horecapaviljoen is op de kaart aangeduid met 'verkeer'.
 • De parkeerplaats bij het horecapaviljoen is op de kaart aangeduid met 'parkeerterrein'.
 • Aan paragraaf 2.1.5 (ruimtelijke ontwikkelingen) is een ruimtelijke onderbouwing voor de in het Noorderplantsoen op te richten toiletvoorziening annex kiosk toegevoegd.
 • De ondergrens van de vergunningplicht bij het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen is verwijderd.
 • De lijst met monumenten is aangevuld met het Noorderplantsoen.
 • Voor een perceel aan de Nieuwe Kijk in't Jatstraat is een nadere aanduiding 'garage' opgenomen en is de bestaande hoogte vastgelegd.
 • De term hofjes is vervangen door de term gasthuis.
 • De tekst in paragraaf 2.1.2 van de toelichting over de gelaagdheid is aangevuld met de situering van de gasthuizen in de binnenruimtes.
 • De binnenruimten van gasthuizen is als extra waarde toegevoegd aan de beschrijving in de toelichting in paragraaf 2.1.3.
 • Voor de panden Havenstraat 14 tot en met 26 en 30 is de bouwhoogte vastgelegd op de bestaande situatie van 7 meter.
 • Voor de panden Zoutstraat 11, 13 en 19 is de goothoogte vastgelegd op 4 meter en de bouwhoogte op 7 meter.
 • Voor de panden Grote Leliestraat 36, 38 is de goothoogte vastgelegd op 4 meter en de bouwhoogte op 7 meter.
 • Voor de panden Kleine Leliestraat 5, 7, 9, 15, 17 en 31 is de goothoogte vastgelegd op 4 meter en de bouwhoogte op 7 meter.
 • Voor de panden Grote Appelstraat 25 tot en met 31 is de goothoogte vastgelegd op 4 meter en de bouwhoogte op 7 meter.
 • Voor de panden Grote Rozenstraat 4, 6 en 10 tot en met 14 is de goothoogte vastgelegd op 4 meter en de bouwhoogte op 7 meter en voor het pand op nummer 8 is de bestaande bouwhoogte van 7 meter vastgelegd.
 • De bouwhoogte aan beide zijden van de Korenstraat is verhoogd naar 14 meter.
 • Voor het binnenterrein tussen Korenstraat, Nieuwe Ebbingestraat en Boterdiep is de bouwhoogte deels verhoogd naar 14 meter, om een reeds ingediend en onder het geldende bestemmingsplan bij recht toe te staan bouwplan te bestemmen. In lijn met de rechten op basis van de vloerindex in het geldende bestemmingsplan is de noordgrens van het bouwinitiatief als maatvoeringslijn aangehouden. In de beperkte strook ten noorden hiervan mag maximaal 4 meter hoog worden gebouwd.
 • Op het perceel Nieuwe Kijk in't Jatstraat is een nadere aanduiding 'garage' gelegd. Ook is de bestaande hoogte vastgelegd (goothoogte van 4 meter en bouwhoogte van 7 meter).