direct naar inhoud van 5.3 Overleg
Plan: Bestemmingsplan Hortusbuurt - Noorderplantsoen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0014.BP513HortusbuurtNo-vg01

5.3 Overleg

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp-bestemmingsplan toegezonden aan een aantal (overheids)instanties. De volgende instanties hebben gereageerd:

  • Brandweer Regio Groningen d.d. 2 juli 2012;
  • Waterschap Noorderzijlvest d.d. 3 juli 2012;
  • Provincie Groningen d.d. 6 juli 2012.

De brieven, zijn in het navolgende samengevat en van een gemeentelijke reactie voorzien.

Ad 1. Brandweer, regio Groningen d.d. 2 juli 2012

Het bestemmingsplan Hortusbuurt-Noorderplantsoen is beoordeeld in het kader van externe veiligheid, specifiek het groepsrisico. In het bestemmingsplan is een externe veiligheidsparagraaf opgenomen. Deze bevat een toelichting op de relevante regelgeving alsmede een samenvatting van de externe veiligheidsrisico's in het plangebied. Een volledige uitwerking van de externe veiligheidsrisico's staat in een veiligheidsstudie in de bijlagen bij het bestemmingsplan. De Brandweer is nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze veiligheidsstudie door te adviseren over de mogelijkheden voor bestrijding en zelfredzaamheid. Deze adviezen zijn onverkort overgenomen. Daarom is een nadere advisering vanuit de Brandweer niet aan de orde. Wel adviseert de Brandweer om de acceptatie van de externe veiligheidsrisico's expliciet te laten vaststellen door het college van burgemeester en wethouders. Het college is eindverantwoordelijke voor de (externe) veiligheid in het plangebied.

Reactie gemeente:

Het advies van de Brandweer zal worden opgevolgd. Het is een standaardprocedure dat de externe veiligheidsrisico's expliciet worden vastgesteld door de gemeenteraad op het moment van vaststelling van het bestemmingsplan.

Ad 2. Waterschap Noorderzijlvest d.d. 3 juli 2012

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft kennis genomen van het voorontwerp-bestemmingsplan Hortusbuurt-Noorderplantsoen. Het plan geeft het Waterschap geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen met betrekking tot het onderwerp water.

Reactie gemeente:

De opmerking van het Waterschap wordt voor kennisgeving aangenomen.

Ad 3. Provincie Groningen d.d. 6 juli 2012

De Provincie deelt mee dat het plan geen aanleiding geeft om opmerkingen te maken.

Reactie gemeente:

De opmerking van de Provincie wordt voor kennisgeving aangenomen.