Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 38 Waterstaat - Waterlopen

38.1 Bestemmingsomschrijving
38.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor bescherming, beheer en onderhoud van primaire wateren, overeenkomstig de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas.
38.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige dubbelbestemmingen en bestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
38.2 Bouwregels
Boven of op de tot 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van primaire wateren worden gebouwd, met dien verstande dat de hoogte ten hoogste 3.50 m mag bedragen.
38.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in art. 38.2 voor het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de bestemming, waarmee de onderhavige dubbelbestemming samenvalt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. het belang van de waterloop wordt niet onevenredig aangetast;
  2. vooraf dient schriftelijk advies te zijn verkregen van de beheerder van de waterkering.