Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 36 Waterstaat - Inundatiegebied

36.1 Bestemmingsomschrijving
36.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Inundatiegebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor de functie inundatiegebied overeenkomstig de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas.
36.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de overige dubbelbestemmingen en bestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
36.2 Bouwregels
36.2.1 Algemeen
Op of in de voor 'Waterstaat - Inundatiegebied’ aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de onder 36.1 genoemde doeleinden, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen. Bestaande bouwwerken mogen in hun huidige omvang worden gehandhaafd.
36.3 Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen middels een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in art. 36.2 voor het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de bestemming, waarmee de onderhavige dubbelbestemming samenvalt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. het belang van het inundatiegebied wordt niet onevenredig aangetast;
  2. vooraf dient schriftelijk advies te zijn verkregen van de beheerder van het inundatiegebied.