Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan Eijsden
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1903.BPKOM10000EIJ-VA01

Artikel 14 Maatschappelijk - Begraafplaats

14.1 Bestemmingsomschrijving
14.1.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  1. doeleinden van lijkbezorging;
  2. waterhuishoudkundige voorzieningen;
en de overige bij deze bestemming behorende voorzieningen.
14.1.2 Verhouding met overige bestemmingen
Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemmingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 46.3.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen
Op de voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen, geen woning zijnde en de daarbij behorende bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd, ten dienste van de onder 14.1 genoemde doeleinden, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
14.2.2 Regels met betrekking tot bebouwing
  1. de totale oppervlakte van de gebouwen mag ten hoogste 30 m2 bedragen;
  2. de goothoogte zal ten minste 2,60 m en mag ten hoogste 3,50 m bedragen;
  3. de gebouwen mogen met een kap en/of plat dak worden afgedekt;
  4. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder een urnenmuur, zal ten hoogste 3,50 m bedragen.