direct naar inhoud van Bijlagen bij de regels
Plan: Buitengebied Berkelland 2020
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1859.BPBGB2020-0100

Bijlagen bij de regels

Bijlage 8 Maatregelenpakketten Plussenbeleid

Maatregelenpakketten Plussenbeleid:

Ter invulling van het plussenbeleid: is het van belang dat de plusmaatregel(-en): worden getroffen met in achtneming van het navolgende:

Inhoudelijke accenten binnen het maatregelenpakket:  


Er worden extra* maatregelen geleverd op het gebied van:


- Milieu: fijnstof, geur en geluid (aspecten met een gezondheidscomponent);

- Ruimtelijke kwaliteit: natuur en landschap (incl. ecologie);

- Water: maatregelen ter bescherming van het grondwater en/of het vasthouden of vertraagd afvoeren van water;

- Ruimtelijke kwaliteit: sloop van leegstaande gebouwen in de omgeving, waarbij nieuwbouw op de slooplocatie wordt voorkomen en er vier maal zoveel wordt gesloopt als de uitbreiding die onder het plussenbeleid: valt (d.w.z.de uitbreiding van veestallen groter dan 500 m2 per 5 jaar);


- Ruimtelijke kwaliteit: bijdrage aan het gemeentelijke Sloopfonds naar rato van de uitbreiding die onder het plussenbeleid: valt;


- Dierwelzijn/diervriendelijke werkwijze (mits ter bescherming van de ruimtelijke kwaliteit).

* = de standaard landschappelijke inpassing van een ruimtelijke ontwikkeling wordt niet als een 'plus' maatregel gezien.

Extra maatregelen gaan verder dan gangbare en/of wettelijk verplichte maatregelen en moeten worden geleverd op het gebied van:  


- milieu (extra investering t.b.v. toepassing systemen, (extra) zonnepanelen) t.b.v. duurzaamheidsdoelen;


- ruimtelijke kwaliteit (extra investering op het gebied van natuur en landschap);


- water (extra investeringen ter bescherming van het grondwater en/of voor het vasthouden/vertraagd afvoeren van water);


- sloop van leegstaande gebouwen waarbij nieuwbouw op de slooplocatie wordt voorkomen;


- maximaal 50% van de 'plusmaatregel(-en):' kan worden ingebracht als bijdrage aan het gemeentelijke Sloopfonds;


- voor het bepalen van de hoogte van de 'plusmaatregel(-en):' wordt een bedrag aangehouden van € 15,- per vierkante meter bruto stalvloeroppervlakte die onder de werking van het plussenbeleid: wordt uitgebreid.


- Bij het kiezen van 'plusmaatregel(-en):' moet overeenkomstig het plussenbeleid: de volgende volgorde / rangorde worden gehanteerd:

(i) op het erf,

(ii) in de directe omgeving van het erf, en;

(iii) in de omgeving van direct omwonenden.