direct naar inhoud van Artikel 5: Groen
Plan: Havelte Buitengoed Blanckenbergh
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1701.0000BP000000000550-0003

Artikel 5: Groen

5.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grasvelden, bermen, bomen en/of houtgewas, en daarmee gelijk te stellen groenvoorzieningen;
 • b. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke waarden van de groengebieden;
 • c. het extensief dagrecreatief medegebruik;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. wegen en paden;
 • e. water;

met de daarbijbehorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2. Bouwregels
5.2.1. Op of in deze gronden zullen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.
5.2.2. Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende regel:
 • de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen.
5.3. Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het opslaan van mest en/of andere landbouwproducten;
 • b. het dempen van sloten en/of andere waterlopen;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatieve doeleinden.
5.4. Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden
5.4.1. Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 • b. het graven, baggeren en/of verbreden van sloten en/of andere waterlopen;
 • c. het aanplanten, kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas.
 • d. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het extensief dagrecreatief medegebruik;
 • e. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse hoofdenergie-, hoofdtransport- en/of hoofdcommunicatieleidingen.

5.4.2. Het bepaalde in lid 5.4.1. is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
 • a. het normale onderhoud en/of het normale groenbeheer betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
5.4.3. De omgevingsvergunningen kunnen slechts worden verleend, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden.