direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - 2
Plan: Gennep Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0907.BP10010NoordGNP-OH01

Artikel 20 Wonen - 2

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen -2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bestaande aantal gestapelde woningen;
 • b. aan huis verbonden beroepen met dien verstande dat het bruto vloeroppervlak ten behoeve van aan huis verbonden beroepen niet meer dan 35 m² mag bedragen;
 • c. het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden en het stedenbouwkundig beeld ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - monument';
 • d. het uitoefenen van activiteiten gericht op de sociale, maatschappelijke, religieuze, medische, educatieve en openbare dienstverlening, uitsluitend op de begane grond en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';

Met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, tuinen en erven.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Gebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale goot- en bouwhoogte aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.

20.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Bijbehorende bouwwerken en overkappingen mogen niet worden gebouwd.

20.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;
 • b. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;
 • c. overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m.

20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Algemeen

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen het gebruik van gronden en bouwwerken als stand- of ligplaats voor kampeermiddelen.

20.3.2 Aan huis verbonden beroepen

Gebruik van gedeelten van het hoofdgebouw en de abijbehorende bouwwerken voor het uitoefenen van de in artikel 20.1 onder b bedoelde aan huis verbonden beroepen wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a. het onbebouwde gedeelte van het perceel mag niet ten behoeve van aan huis verbonden beroepen worden gebruikt;
 • b. maximaal 35 m² van het vloeroppervlak van de woning, met inbegrip van de aan/ en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken, mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep.

20.4 Afwijking van de gebruiksregels
20.4.1 Werken en werkzaamheden

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 20.1:

 • a. voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf, mits:
  • 1. het onbebouwde gedeelte van het perceel mag niet ten behoeve van aan huis verbonden bedrijven worden gebruikt;
  • 2. maximaal 50 m² van het vloeroppervlak van de woning, met inbegrip van de aan/ en uitbouwen en bijbehorende bouwwerken, mag worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis verbonden bedrijf;
  • 3. er geen sprake is van een duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur;
  • 4. het geen bedrijfsactiviteiten betreft die normaliter in een winkelcentrum of een
   winkelstraat worden uitgeoefend;
  • 5. er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
  • 6. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit bij
   de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf;
 • b. voor het toestaan van recreatieve nevenactiviteiten in de vorm van bed & breakfast, met dien verstande dat:
  • 1. deze functie plaatsvindt binnen de op het moment van het verlenen van de ontheffing bestaande bebouwing;
  • 2. het bruto vloeroppervlak ten behoeve van bed & breakfast maximaal 120 m² bedraagt, waarbij de maximale oppervlakte per slaapverblijf 30 m² mag bedragen;
  • 3. voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein;
 • c. voor het gebruik van een woning ten behoeve van inwoning, uitsluitend in verband met mantelzorg, mits het oppervlak ten behoeve van mantelzorg maximaal 75 m² bedraagt.

20.4.2 Voorwaarden

Ontheffing als bedoeld in artikel 20.4.1 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.