direct naar inhoud van Artikel 9 Maatschappelijk
Plan: Centrumgebied Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.BPctrgebrysbergen-VS01

Artikel 9 Maatschappelijk

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. een begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';
 • c. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, water, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en verharding;
 • e. behoud van cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - rijksmonument';
 • f. behoud van cultuurhistorische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument'.
9.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

9.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bebouwingspercentage bedraagt 100% tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' een ander maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • d. in afwijking van het bepaalde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' buiten het bouwvlak aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen toegestaan met een goothoogte van maximaal 3 meter, een bouwhoogte van maximaal 5 meter en een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 25 m2;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' is maximaal één woning toegestaan, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' een ander maximum is aangegeven.
9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. erfafscheidingen, waarbij de bouwhoogte vóór de voorgevel maximaal 1 meter mag bedragen en achter de voorgevel maximaal 2 meter;
 • b. vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.
9.3 Nadere eisen

Ter uitvoering van de bestemmingsomschrijving in 9.1 is het bevoegd gezag bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, met in achtneming van het bepaalde in 9.2, bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de situering en afmetingen van bouwpercelen;
 • c. de aanleg van parkeergelegenheid van voldoende omvang op eigen terrein;

mits deze bepalingen blijven binnen de in het plan neergelegde begrenzingen en indien zulks noodzakelijk is in verband met:

 • 1. de woonsituatie in de directe omgeving;
 • 2. een verantwoorde en evenwichtige stedenbouwkundige inpassing en ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit;
 • 3. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • 4. de verkeers-, sociale- en brandveiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding;
 • 5. de milieusituatie;
 • 6. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
9.4 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden voor:

 • a. seksinrichtingen;
 • b. grow-, smart- en coffeeshops;
 • c. het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning en/of afhankelijke woonruimte;
 • d. het gebruik van gronden en bouwwerken voor bed & breakfast.