direct naar inhoud van Artikel 10 Sport
Plan: Centrumgebied Rijsbergen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0879.BPctrgebrysbergen-VS01

Artikel 10 Sport

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een kruisboogschietbaan met daaraan de ondergeschikte horecabedrijven in de categorie Horeca 4, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - kruisboogschietbaan';
 • b. een schietbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - schietbaan';
 • c. recreatieve voorzieningen ten behoeve van de fanfare;
 • d. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
10.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken die ten dienste staan van deze bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

10.2.1 Gebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - kruisboogschietbaan':
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 130 m2;
  • 2. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan respectievelijk 4,5 meter en 7,5 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - schietbaan':
  • 1. gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan respectievelijk 2,5 meter en 5,5 meter;
  • 3. het bebouwingspercentage bedraagt 100%.
10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen, met uitzondering van vlaggenmasten, waarbij de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen.

10.3 Nadere eisen

Ter uitvoering van de bestemmingsomschrijving in 10.1 is het bevoegd gezag bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen, met in achtneming van het bepaalde in 10.2, bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

 • a. de situering en afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. de kapvorm van gebouwen;
 • c. de aanleg van parkeergelegenheid van voldoende omvang op eigen terrein;

mits deze eisen blijven binnen de in het plan neergelegde begrenzingen en indien zulks noodzakelijk is in verband met:

 • 1. de woonsituatie in de directe omgeving;
 • 2. een verantwoorde en evenwichtige stedenbouwkundige inpassing en ter waarborging van de ruimtelijke kwaliteit;
 • 3. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • 4. de verkeers-, sociale- en brandveiligheid c.q. brand- en rampenbestrijding;
 • 5. de milieusituatie;
 • 6. de gebruiksmogelijkheden in andere bestemmingen.
10.4 Afwijken van de bouwregels
10.4.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van maximaal 6 meter, met uitzondering van lichtmasten waarbij de bouwhoogte maximaal 18 meter mag bedragen, met dien verstande dat dit voor de sportbeoefening noodzakelijk is.

10.5 Specifieke gebruiksregels

Onder verboden gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik:

 • a. als seksinrichting;
 • b. voor de uitoefening van handel (inclusief detailhandel);
 • c. voor de uitoefening van een horecabedrijf, met uitzondering van de ondergeschikte horecabedrijven in de categorie Horeca 4, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - kruisboogschietbaan';
 • d. grow-, smart- en coffeeshops.