direct naar inhoud van Artikel 11 Horeca
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 11 Horeca

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca van categorie 1 t/m 3;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens een bedrijfswoning;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', tevens panden met cultuurhistorische waarden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen – groenelementen', het behoud en de versterking van de bomen en beplanting;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca – horeca op bovenverdieping', tevens horeca op de bovenverdieping;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven', tevens verenigingsactiviteiten c.q. sociaal-culturele activiteiten,

met dien verstande dat:

 • g. de horecafuncties categorie 1 t/m 3 uitsluitend zijn toegestaan op de begane grond, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca – horeca op bovenverdieping', waar tevens horeca op de bovenverdieping is toegestaan;
 • h. wonen is toegestaan, mits dit niet leidt tot woningvermeerdering, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding, in welk geval woningvermeerdering is toegestaan tot het aangegeven maximum,

met daaraan ondergeschikt:

 • i. erven en tuinen;
 • j. speelvoorzieningen;
 • k. terrassen;
 • l. verhardingen, groen- en parkeervoorzieningen.

11.2 Bouwregels

11.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven;
 • c. hoofdgebouwen dienen met de voorgevel in de op de verbeelding aangegeven gevellijn te worden gebouwd;
 • d. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 6 en 9 meter, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding, in welk geval deze aangehouden dient te worden;
 • e. op de onderhavige gronden is het toegestaan gebouwen geheel of ten dele ten dienste van wonen te bouwen, mits dit niet leidt tot woningvermeerdering, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding, in welk geval woningvermeerdering is toegestaan tot het aangegeven maximum;
 • f. op eigen terrein, dan wel op eigen terrein binnen een straal van 100 meter van het betreffende bouwplan, dient te worden voorzien in de parkeerbehoefte;

11.2.2 voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag binnen het aangegeven bouwvlak ten hoogste 4 meter bedragen;
 • b. buiten het aangegeven bouwvlak bedraagt de maximale hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 2,5 meter;
 • c. de hoogte van verlichtingsarmaturen mag maximaal 6 meter bedragen.

11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. een goede woonsituatie (wooncomfort, kwaliteit woongenot van directe omgeving);
 • c. de verkeersveiligheid;
 • d. de sociale veiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;
 • f. de brandveiligheid;
 • g. de parkeerruimte op eigen terrein.

11.4 Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 11.2.1, sub e, voor het voorzien van (een deel van) de parkeerbehoefte in het openbaar gebied mits:

 • a. het fysiek niet mogelijk is doordat niet in bereikbaar kan worden voorzien;
 • b. het niet ten koste gaat van (bestaande) parkeergelegenheid ten behoeve van wonen;
 • c. het elders op eigen terrein niet mogelijk is de parkeerbehoefte op te lossen.

11.5 Specifieke gebruiksregels

11.5.1 Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub c. Wabo, wordt in elk geval gerekend het gebruik:
 • a. voor de uitoefening van een bedrijf;
 • b. voor de opslag en verkoop van motorbrandstoffen;
 • c. seksbedrijven, coffeeshops, discotheken en bardancings;
 • d. van (vrijstaande) bijgebouwen als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte;

11.5.2 woningvermeerdering in de vorm van woningsplitsing of anderszins is niet toegestaan, voor zover dit leidt tot woningvermeerdering, tenzij anders is aangegeven op de verbeelding, in welk geval woningvermeerdering is toegestaan tot het aangegeven maximum.

11.6 Afwijking van de gebruiksregels (n.v.t.)

11.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

11.7.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen – groenelementen' de volgende  werken of werkzaamheden te verrichten:
 • a. diepploegen, indrijven;
 • b. draineren, onderbemalen, graven sloten;
 • c. rooien van beplanting;
 • d. verharden oppervlakte, aanleg leidingen dieper dan 1 meter;
 • e. tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;

11.7.2 het verbod als bedoeld in 11.7.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;
 • b. van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat daardoor geen aantasting van de aanwezige waarden plaatsvindt;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;

11.7.3 de werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.7.1 zijn slechts toelaatbaar, indien:
 • a. deze verband houden met de omschrijving, die aan de desbetreffend bestemming is toegekend;
 • b. door de werken of werkzaamheden hetzij direct hetzij indirect de bestaande waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • c. door de werken of werkzaamheden hetzij direct hetzij indirect de gewenste waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
 • d. het waterschap is gehoord voor wat betreft waarden die te maken hebben met het watersysteem.

11.7.4 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' de volgende  werken of werkzaamheden te verrichten:
 • a. het gedeeltelijk wijzigen van de voorgevel of de dakconstructie van gebouwen;

11.7.5 het verbod als bedoeld in 11.7.4 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
 • a. het normale beheer en onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

11.7.6 de werken of werkzaamheden als bedoeld in 11.7.6 zijn slechts toelaatbaar, indien:
 • a. deze verband houden met de omschrijving, die aan de desbetreffend bestemming is toegekend;
 • b. door de werken of werkzaamheden hetzij direct hetzij indirect de ruimtelijke en visuele karakteristiek van de gronden en de gebouwen niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens een omgevingsvergunning te verlenen wordt door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij de monumentencommissie of een ander vergelijkbaar orgaan.

11.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

 • a. Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk) over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen van de beeldbepalende panden, die op de verbeelding zijn voorzien van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
 • b. het geheel of gedeeltelijk slopen van de in sub a bedoelde bouwwerken is slechts toelaatbaar indien de ruimtelijke en visuele karakteristiek van de gronden en de gebouwde omgeving niet in onevenredige mate wordt aangetast waartoe burgemeester en wethouders advies inwinnen bij de monumentencommissie of een ander vergelijkbaar orgaan;
 • c. het in sub a vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:
  • 1. het normale beheer en onderhoud betreffen;
  • 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

11.9 Wijzigingsbevoegdheid

11.9.1 Woningvermeerdering

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten behoeve van woningvermeerdering, mits:

 • a. de woningvermeerdering past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma;
 • b. op eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte;
 • c. uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat er geen (milieu)planologische belemmeringen zijn.

11.9.2 Wijzigen naar wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming waar de horecafunctie wordt uitgeoefend te wijzigen in de bestemming 'Wonen - 1', mits:

 • a. de woningvermeerdering past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma;
 • b. er sprake is van het hergebruiken van een reeds bestaande bedrijfswoning;
 • c. ter plaatse alle bedrijfsmatige activiteiten zijn beëindigd;
 • d. uit voorafgaand onderzoek is gebleken dat er geen (milieu)planologische belemmeringen zijn;
 • e. op eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte;
 • f. overtollige bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, wordt gesloopt;
 • g. de bestemming 'Wonen - 1' overeenkomstig van toepassing wordt verklaard.