direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Bebouwde kom Hoogerheide - Woensdrecht
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0873.HOWOxBP064xMOEDx00-VG02

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de aanleg en instandhouding van groen(voorzieningen);
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', parkeervoorzieningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - uitkijkpunt', een uitkijkpunt;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen – gebruik als tuin bij wonen', tevens het gebruik van de gronden als tuin overeenkomstig de aansluitende bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2' of 'Wonen - 3',

met daaraan ondergeschikt:

 • e. (digitale) informatie- en reclameborden;
 • f. hondentoiletten;
 • g. parkeren;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. voet- en fietspaden;
 • j. voorzieningen van algemeen nut;
 • k. voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling;
 • l. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • m. waterlopen en waterpartijen.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Voor het bouwen van (digitale) informatie- en reclameborden gelden de volgende regels:
 • a. de oppervlakte mag niet groter zijn dan 6 m²;
 • b. de bouwhoogte mag niet groter zijn dan 6 meter;

10.2.2 voor het bouwen van de overige bouwwerken gelden de volgende regels:
 • a. de oppervlakte van een bouwwerk mag niet groter zijn dan 20 m²;
 • b. de hoogte van bouwwerken mag maximaal 4 meter bedragen, zulks met uitzondering van bewegwijzering, mededelingsborden, verkeerslichten, verlichtingsarmaturen e.d., waarvan de hoogte maximaal 12 meter mag bedragen.

10.3 Nadere eisen (n.v.t.)

10.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.2 ten behoeve van het inrichten van een jongerenontmoetingsplaats (JOP) voor een periode van maximaal 5 jaar, onder voorwaarden dat:

 • a. er per jongerenontmoetingsplaats maximaal één gebouw is toegestaan die aan het volgende voldoet:
 • 1. de oppervlakte van het gebouw mag niet meer bedragen dan 30 m²;
 • 2. de bouwhoogte van het gebouw niet meer mag bedragen dan 3,5 meter;
 • 3. de bouwhoogte van lichtmasten maximaal 8 meter mag bedragen;
 • b. de afstand tot woningen mag niet minder bedragen dan 50 meter;
 • c. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de verkeersveiligheid;
 • d. de jongerenontmoetingsplaats niet leidt tot onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving;
 • e. er, vanuit het oogpunt van sociale veiligheid, sprake moet zijn van een open karakter;
 • f. het woon- en leefmilieu van de omgeving niet onevenredig wordt aangetast, hetgeen tevens inhoudt dat in ieder geval de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen niet onevenredig mogen worden beperkt.

10.5 Specifieke gebruiksregels (n.v.t.)

10.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 10.1 ten behoeve van het gebruik als jongerenontmoetingsplaats (JOP) voor een periode van maximaal 5 jaar, ook na verlenging, onder de in artikel 10.4 genoemde voorwaarden.

10.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (n.v.t.)

10.8 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk (n.v.t.)

10.9 Wijzigingsbevoegdheid (n.v.t.)