direct naar inhoud van Artikel 14 Kantoor
Plan: Centrum Vught en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0865.Centrumeo-VA01

Artikel 14 Kantoor

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoordoeleinden;
 • b. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en de daarbij behorende voorzieningen.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de dubbelbestemming 'Waarde - Beschermd Dorpsgezicht', zijn de regels in verband met deze dubbelbestemming mede van toepassing.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Algemeen

Op de voor 'Kantoor' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen, ten behoeve van de in 14.1 genoemde doeleinden;
 • b. woningen, ten behoeve van de in 14.1 genoemde doeleinden, en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
14.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'
 • a. Gebouwen dienen in het bouwvlak te worden opgericht.
 • b. Het bouwvlak mag geheel worden bebouwd, onder de voorwaarde dat in de parkeerbehoefte in voldoende mate wordt voorzien op eigen terrein, overeenkomstig de normering in de parkeernota van de gemeente Vught.
 • c. Gebouwen, geen woning zijnde, mogen in niet meer dan twee bouwlagen worden gebouwd, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bouwlagen' een afwijkend aantal bouwlagen is toegestaan.
 • d. Bij de bepaling van het aantal bouwlagen wordt een bouwlaag in de kap, die als verblijfsruimte is ingericht, buiten beschouwing gelaten.
 • e. De hoogte van een bouwlaag mag niet meer dan 3,50 meter bedragen.
 • f. De voorgevel van gebouwen dient in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd.
 • g. Gebouwen, moeten aan één zijde ten minste 3,50 meter uit de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd, aan de andere zijde mag in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd.
 • h. Gebouwen mogen met een plat dak of met een kap worden afgedekt. Indien het gebouw met een kap wordt afgedekt mag de dakhelling niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen.
 • i. Een bedrijfswoning, ook indien deze een bovenwoning betreft, dient zoveel als mogelijk te voldoen aan het bepaalde in 21.2.
 • j. Ondergronds bouwen is in het bouwvlak toegestaan tot een maximale diepte van 3,50 meter, mits daarbij niet wordt voorzien in een toegang van buitenaf, ten behoeve van het zelfstandig bedrijfsmatig functioneren van de ruimte.
14.2.3 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen, ten behoeve van kantoor en/of wonen worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het bijbouwvlak voor maximaal 50% worden bebouwd.
 • c. De goothoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 3,25 meter bedragen.
 • d. Ondergronds bouwen is ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' toegestaan onder bestaande gebouwen en nieuw op te richten gebouwen tot een maximale diepte van 3,00 meter, uitgezonderd zwembaden waarvoor een maximale diepte geldt van 6,00 meter en mits daarbij niet wordt voorzien in een toegang van buitenaf, ten behoeve van het zelfstandig c.q. bedrijfsmatig functioneren van de ruimte.
14.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing

Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de naar de weg gekeerde bouwgrens en/of bijgebouwgrens niet meer dan 1,00 meter en achter de naar de weg gekeerde bouwgrens niet meer dan 3,00 meter bedragen.

14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van de op grond van in dit artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken met een maximum afwijkingspercentage van 10%, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming van onevenredige nadelige gevolgen voor de milieusituatie, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en gebruiksmogelijkheden en/of privacy van aangrenzende gronden, dan wel voorzover dit noodzakelijk is ten behoeve van het na te streven stedenbouwkundig beeld.

14.4 Afwijken van de bouwregels
14.4.1 Afwijken voor het plaatsen van hoge hekwerken ten behoeve van de veiligheid

het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in 14.2.4 bepaalde voor de hoogte van erfafscheidingen voor de naar de weg gekeerde bouwgrens en/of bijgebouwgrens, onder de voorwaarden dat:

 • a. de hoogte van de erfafscheiding maximaal 2,00 meter bedraagt;
 • b. de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft;
 • c. belangen en het woongenot van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.
14.5 Specifieke gebruiksregels
14.5.1 Gebruik van de grond

Onder strijdig gebruik wordt verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:

a. tuin- en/of groenvoorzieningen;

b. parkeervoorzieningen.

14.5.2 Gebruik van opstallen

Onder strijdig gebruik wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen voor:

 • a. ambachtelijke en/of industriële doeleinden;
 • b. detailhandel en groothandel;
 • c. dienstverlening, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegelaten gebruik;
 • d. horecadoeleinden;
 • e. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaarlijke opslag, waaronder opslagruimte voor vuurwerk, anders dan beschreven in het Vuurwerkbesluit, zoals vastgesteld d.d. 22 januari 2002.
14.6 Wijzigingsbevoegdheid
14.6.1 Wijziging in de bestemming 'Wonen'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Kantoor' wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits:

 • a. de kantooractiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
 • b. de woningbouw past binnen het gemeentelijk woningbouwprogramma;
 • c. geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen, of gelet op de aard en de omvang van het wijzigingsplan met noodzakelijk (milieu)onderzoek is aangetoond dat het plan alsnog uitvoerbaar is;
 • d. de woningen inpasbaar zijn vanuit het stedenbouwkundig beeld;
 • e. in het wijzigingsplan bouwvlakken, de aanduiding 'bijgebouwen', bouwhoogten, kapvormen, aantallen en soort woningen worden aangegeven.
 • f. voor het overige zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij het bepaalde in artikel 21 van deze regels;
 • g. bij het nemen van een beslissing omtrent het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) wordt gevolgd;
 • h. ter plaatse van de locatie Taalstraat 88a maximaal 2 woningen worden gebouwd.
14.6.2 Wijziging in de bestemming 'Dienstverlening'

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Kantoor' wijzigen in de bestemming 'Dienstverlening',mits:

 • a. de kantooractiviteiten ter plaatse zijn beëindigd;
 • b. het betreft de vestiging van een dienstverleningvestiging, die qua aard en functie is afgestemd op het voorzieningenniveau van het plangebied;
 • c. de vestiging direct vanaf de openbare weg bereikbaar is en geen verstoring van de verkeersontsluiting- en parkeersituatie in de directe omgeving plaatsvindt;
 • d. geen sprake is van milieuhygiënische belemmeringen, of gelet op de aard en de omvang van het wijzigingsplan, met noodzakelijk (milieu)onderzoek is aangetoond dat het plan alsnog uitvoerbaar is;
 • e. de vestiging inpasbaar is vanuit stedenbouwkundig beeld;
 • f. zoveel als mogelijk aangesloten wordt bij het bepaalde in de artikel 10 van deze regels;
 • g. bij het nemen van een beslissing omtrent het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid de openbare voorbereidingsprocedure van de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) wordt gevolgd.