direct naar inhoud van Artikel 11 Water
Plan: Veghel-Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0860.VE03aa000000BP2010-OH01

Artikel 11 Water

11.1 Bestemmingsomschrijving
11.1.1 Algemeen

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder watergangen en waterberging;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'brug', voor een brug;

met de daarbij behorende:

 • c. taluds, bermen, oevers, beschoeiingen en onderhoudspaden;
 • d. voorzieningen van algemeen nut, niet groter dan 15 m²;
 • e. tuinen en erven;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder kunstwerken, kademuren, bruggen, steigers, dammen en/of duikers.

11.1.2 Keur waterschap

Oppervlaktewater vallen onder de Keur van het Waterschap. Op grond van de Keur oppervlaktewateren, welke van toepassing is op de legger- en schouwwatergangen, geldt een keurzone van 5 m¹ respectievelijk 1 m¹ uit de insteek van de watergang. Op deze gronden is de Keur van het Waterschap van toepassing.

11.2 Bouwregels
 • a. Op of in de in 11.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m¹, met uitzondering van het bepaalde in sub b en c;
 • b. de hoogte van bruggen mag niet meer bedragen dan 5 m¹;
 • c. de hoogte van verlichtingsarmaturen mag niet meer bedragen dan 8 m¹.

11.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
11.3.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren op de gronden als bedoeld in 11.1:

 • a. het dempen van oppervlaktewater;
 • b. het vergraven van oevers;
 • c. het verleggen van water.

11.3.2 Toelaatbaarheid

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 11.1 zijn slechts toelaatbaar indien door die werken of werkzaamheden, dan wel door de gevolgen daarvan, hetzij direct, hetzij indirect geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen van de in 11.1 genoemde voorzieningen.

11.3.3 Uitzondering

Het in 11.1 opgenomen verbod geldt niet voor:

 • a. werken en werkzaamheden binnen het kader van het op de bestemming van die gronden gerichte normale onderhoud en beheer, dan wel die welke voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming;
 • b. werken en werkzaamheden, die op tijdstip waarop het plan rechtskracht verkrijgt, in uitvoering zijn;
 • c. werken en werkzaamheden, die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
 • d. werken en werkzaamheden ter plaatse van waterhuishoudkundige elementen en structuren waarop de Keur van het Waterschap van toepassing is.