direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer
Plan: Veghel-Zuid
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0860.VE03aa000000BP2010-OH01

Artikel 10 Verkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen;
 • b. paden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. waterlopen- en waterpartijen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', voor voorzieningen van algemeen nut, welke groter zijn dan 15 m²;
 • h. voorzieningen van algemeen nut, niet groter dan 15 m²;
 • i. tuinen en erven;
 • j. evenementen;
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'weg', een weg met een profiel van twee keer één rijstrook eventueel met fiets- voetpaden;
 • l. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw', een vrijstaand bijbehorend bouwwerk ten behoeve van de woonfunctie.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op of in de in 10.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende bouwwerken worden gebouwd.

10.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. uitsluitend gebouwen ten behoeve van voorzieningen van algemeen nut zijn toegestaan;
 • b. de oppervlakte mag niet meer dan 15 m² bedragen, behoudens het bepaalde in sub c;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', mag het bouwvlak volledig bebouwd worden;
 • d. de hoogte mag niet meer dan 3,5 m¹ bedragen.

10.2.3 Bijbehorend bouwwerk

Voor het bouwen van vrijstaande bijbehorende bouwwerken binnen het aangegeven bouwvlak met aanduiding 'bijgebouw' gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwvlakken mogen volledig worden bebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt maximaal 3,5 m¹.

10.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van verlichtingsarmaturen, vlaggenmasten, kunstobjecten, bewegwijzering en bouwwerken voor de verkeersregulering mag niet meer bedragen dan 8 m¹;
 • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m¹;
 • c. de hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m¹.

10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de situering van en het aantal parkeervoorzieningen op eigen terrein;
 • f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

10.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming te wijzigen in de bestemming 'Wonen', met dien verstande dat er uitsluitend gewijzigd mag worden in 'Wonen' met de nadere aanduiding 'tuin' of 'erf'. Het toevoegen van een bouwvlak is niet toegestaan.

De wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend worden verleend onder de voorwaarde dat geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de verkeersveiligheid;
 • b. de inrichting van de openbare ruimte;
 • c. een samenhangend straat- en bebouwingsbeeld.