direct naar inhoud van Artikel 16 Water
Plan: Buitengebied 2010, bestuurlijke lus
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0823.BPBGfase12010-VG03

Artikel 16 Water

16.1 Bestemmingsomschrijving
16.1.1

De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vaarwater ten behoeve van de scheep- en recreatievaart alsmede voor behoud en ontwikkeling van de ecologische verbindingszone (kanaal);
 • b. beheer en onderhoud van de watergang;
 • c. waterberging;
 • d. waterhuishouding;
 • e. waterlopen;
 • f. kades;
 • g. wayetkeringen;
 • h. behoud, herstel en ontwikkeling van de natuur-, landschaps-, hydrologische en ecologische waarden;
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden' voor het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'robuuste ecologische verbinding' de realisatie van een robuust duurzaam ecologisch netwerk;
 • i. met de bij a tot en met f behorende:
  bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Gebouwen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

16.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op of in deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht die ten dienste staan van de waterhuishouding. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer bedragen dan 8 m;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m;

dan wel de bestaande grotere bouwhoogte ten tijde van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.