direct naar inhoud van Artikel 18 Water
Plan: Boxtel-Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.BP06noord2010-ONH1

Artikel 18 Water

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Water” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishouding;
 • b. waterlopen, waterpartijen en waterberging;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. extensief recreatief gebruik;
 • e. ter plaatse van de aanduiding ´ecologische waarde´ tevens voor het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden;


met de daarbij behorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, dammen en/of duikers, aanlegsteigers.

18.2 Bouwregels

18.2.1 Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.


18.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de volgende bepaling:

 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 1,50 meter bedragen.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik is het bepaalde in artikel 31, lid 1 overeenkomstig van toepassing.

18.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijn, of van werkzaamheden

18.4.1 Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het verrichten van grondroeractiviteiten, waartoe worden gerekend afgraven, ophogen, ontgronden, woelen, vergraven, mengen, diepploegen en egaliseren;
 • b. het aanleggen, verbreden, verbeteren of dempen van sloten, vijver, greppels en andere wateren;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de grond;
 • d. het rooien van houtgewas;
 • e. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen met een oppervlakte van meer dan 100 m²;
 • f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van de daarbij behorende constructies.


18.4.2 Het in lid 18.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden welke:

 • a. het normale beheer en onderhoud betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 • c. waarvoor een vergunning is vereist krachtens de Natuurbeschermingswet;
 • d. worden uitgevoerd krachtens een vastgesteld beheersplan.