direct naar inhoud van Artikel 14 Sport
Plan: Boxtel-Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0757.BP06noord2010-ONH1

Artikel 14 Sport

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor “Sport” aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportterreinen;
 • b. gebouwen ten behoeve van sportieve doeleinden, met de daarbij behorende voorzieningen zoals een kantine, tribune, manege en lichtmasten;

met de daarbij behorende:

 • c. wegen en paden;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterlopen, waterpartijen en waterberging;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2 Bouwregels

14.2.1 Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag geheel worden bebouwd tenzij op de verbeelding met een bebouwingspercentage de grootte is aangegeven van het deel van het bouwvlak dat maximaal mag worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte bedragen;
 • d. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan de op de verbeelding aangegeven bouwhoogte bedragen.


14.2.2 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 3 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 18 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen.

14.3 Nadere eisen

14.3.1 Burgemeester en wethouders kunnen, ten behoeve van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing.


14.3.2 Bij toepassing van het bepaalde in lid 14.3.1 is het bepaalde in artikel 30, lid 2 van toepassing.

14.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 31, lid 1 wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens;
 • b. het opslaan van gerede of ongerede goederen;
 • c. het opslaan van voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan;
 • d. het al dan niet ten verkoop opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen;
 • e. het storten, opslaan, opgeslagen houden en lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare stoffen.