direct naar inhoud van Artikel 14 Leiding - Water
Plan: Heusden komgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0743.BP02009002-VS01

Artikel 14 Leiding - Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, het onderhoud en instandhouding van ondergrondse leidingen voor transport van water. De hartlijn van de waterleiding is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding – water'.

14.2 Bouwregels

Op de voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden mogen, in afwijking van het bepaalde in de afzonderlijke artikelen, uitsluitend bouwwerken worden gebouwd voor de aanleg en instandhouding van ondergrondse waterleidingen, mits de hoogte niet meer dan 3,0 m. bedraagt.

14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, gehoord de leidingbeheerder, bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 14.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige aan deze gronden gegeven bestemmingen, met dien verstande dat:

 • a. geen onevenredige aantasting van de belangen van de openbare drinkwatervoorziening ontstaat of kan ontstaan.
14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
14.4.1 Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op of in de voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden, de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

 • a. het aanleggen van wegen of paden en/of het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 • b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
 • c. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het anderszins verdrijven van voorwerpen in de grond;
 • d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
 • e. het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven, of anderszins wijzigen in maaiveld- of weghoogte.
14.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in artikel 14.4.1 is niet van toepassing, indien de werken of werkzaamheden bestaan uit:

 • a. normale onderhoudswerkzaamheden;
 • b. werken of werkzaamheden van ondergeschikte betekenis;
 • c. werken of werkzaamheden binnen het kader van het normale bodemgebruik;
 • d. werken of werkzaamheden, welke op het tijdstip van het van kracht worden van het plan in uitvoering zijn dan wel krachtens een voor dat tijdstip verleende vergunning of anderszins mogen worden uitgevoerd.
14.4.3 Toepassingscriteria

De werken of werkzaamheden als bedoeld in artikel 14.4.1 zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. door die werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen het doelmatig functioneren van de in artikel 14.1 bedoelde leiding(en) niet wordt aangetast;
 • b. daarover vooraf advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.