direct naar inhoud van Artikel 7 Centrum
Plan: Heusden komgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0743.BP02009002-VS01

Artikel 7 Centrum

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. consumentverzorgende en kleinschalige ambachtelijke bedrijven;
 • b. detailhandel;
 • c. dienstverlening;
 • d. horeca, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • e. garagebedrijf, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • f. kantoor;
 • g. wonen;
 • h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • i. en de daarbij behorende voorzieningen.

met dien verstande dat:

  • 1. wonen overal binnen de bestemming is toegestaan;
  • 2. de overige functies, uitgezonderd horeca, uitsluitend zijn toegestaan op de begane grondlaag;
  • 3. horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is toegestaan op zowel de begane grondlaag als verdiepingslaag.Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen, zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtname van de voorrangsregels uit artikel 24.2.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op de voor 'Centrum' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen ten behoeve van de in artikel 7.1 toegestane functies waarbij ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' meergezinswoningen zijn toegestaan;
 • b. bijgebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2.2 Regels ter plaatse van het bouwvlak
 • a. Hoofdgebouwen dienen in het bouwvlak te worden gebouwd en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
 • c. Het aantal woningen/wooneenheden per bouwperceel mag niet meer bedragen dan het aantal woningen binnen dat bouwperceel op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Alleen daar waar nog geen woning aanwezig is en de huidige functie is komen te vervallen, mag per bouwperceel één nieuwe woning gerealiseerd worden. Woningsplitsing is niet toegestaan.
 • d. De voorgevel dient voor ten minste 70% in of evenwijdig aan de naar de weg gekeerde bouwgrens te worden gebouwd.
 • e. De voorgevelbreedte van een gebouw dient ten minste 5,40 meter te bedragen.
 • f. De goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 6,50 meter tenzij anders aangeduid.
 • g. De bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 11,50 meter tenzij anders aangeduid.
7.2.3 Regels ter plaatse de aanduiding 'bijgebouwen'
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, worden gebouwd.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag bij vrijstaande hoofdgebouwen aan één zijde over een breedte van 3,00 meter, gemeten vanuit de zijdelingse perceelsgrens, niet worden gebouwd.
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak volledig worden bebouwd, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding:
  • 1. 'maximum bebouwd oppervlak' met waarde 60 m2, waar per hoofdgebouw niet meer dan 60 m2 aan bouwwerken tot maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak mag worden opgericht;
  • 2. 'maximum bebouwd oppervlak' met waarde 90 m2, waar per hoofdgebouw niet meer dan 90 m2 aan bouwwerken tot maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak mag worden opgericht;
  • 3. 'maximum bebouwd oppervlak' met waarde 120 m2, waar per hoofdgebouw niet meer dan 120 m2 aan bouwwerken tot maximaal 50% van het bij de woning behorende vlak mag worden opgericht.
 • d. De goothoogte van een bijgebouw mag niet meer bedragen dan 3,25 meter.
 • e. Bijgebouwen mogen worden afgedekt met een kap, mits de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 5,50 meter.
 • f. Brandgangen dienen vrij te blijven van bebouwing tot een minimale breedte van 1,20 meter.
7.2.4 Overige regels met betrekking tot bebouwing
 • a. Het bouwvlak c.q. de voorgevel mag niet door bebouwing worden overschreden, met uitzondering van overschrijding ten behoeve van:
  • 1. de bouw van erkers en balkons, mits:
   • de breedte maximaal 40% van de naar de weg gekeerde grens van het bouwvlak bedraagt;
   • de diepte van de erker niet meer dan 1,00 meter bedraagt;
   • de hoogte van de erker maximaal de hoogte van de begane grondlaag bedraagt;
   • de afstand tot de bestemming Verkeer of Groen niet minder dan 3,00 meter bedraagt.
  • 2. luifels boven de voordeur mits:
   • de breedte maximaal 150% van de breedte van de voordeur bedraagt;
   • de diepte niet meer bedraagt dan 1,00 m;
   • de afstand tot de bestemming Verkeer niet minder dan 3.00 meter bedraagt.
  • 3. de bouw van één carport, met dien verstande dat:
   • de carport minimaal 1,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw is gelegen;
   • de oppervlakte max. 25 m² buiten het bouwvlak en de aanduiding 'bijgebouwen' bedraagt;
   • indien de carport is gelegen op de hoek van een hoekperceel de afstand tot de bestemming Verkeer minimaal 2,00 meter bedraagt.
 • b. Binnen het bestemmingsvlak mag de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3,25 meter bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte niet meer dan 1,00 meter mag bedragen of niet meer dan 2,00 meter indien:
  • 1. gelegen minimaal 1,00 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw, uitgezonderd bij de hoek van hoekpercelen, waarvoor geldt minimaal 3,00 meter achter de voorgevel en 45 graden uit de hoek van de achterliggende woning en;
  • 2. gelegen minimaal 1,00 meter uit de bestemming Verkeer of Groen.
 • c. Aan de van de weg afgekeerde zijde (achterzijde) van het bouwvlak mag een dakterras opgericht worden, mits:
  • 1. het dakterras gerealiseerd wordt op een bijgebouw;
  • 2. de breedte niet meer bedraagt dan de breedte van het hoofdgebouw;
  • 3. de hoogte van de afscheiding maximaal 1,20 meter boven de goothoogte van de bijgebouw bedraagt;
  • 4. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, nadere eisen stellen conform het bepaalde in artikel 20.3.

7.4 Afwijking van de bouwregels
7.4.1 Afwijking voor het overschrijden van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het realiseren van een groter dan het toegelaten oppervlak aan bijgebouwen, onder de voorwaarden dat:

 • a. de oppervlakte aan bijgebouwen met niet meer dan 20% wordt overschreden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag het vlak voor niet meer dan 50% worden bebouwd;
 • c. sprake is van een CIZ-indicatie of daarmee vergelijkbare indicatie;
 • d. de noodzaak vanuit een goede of doelmatige functionele, stedenbouwkundige, bouwkundige of architectonische inpassing wordt aangetoond;
 • e. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
 • f. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.4.2 Afwijking voor het overschrijden van de maximale hoogte van erfafscheidingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het realiseren van erfafscheidingen met een hoogte van maximaal 2,00 meter op een afstand van minder dan 1,00 meter uit de bestemming Verkeer of Groen onder de voorwaarden dat:

 • a. de erfafscheiding minimaal 1,00 meter achter de lijn in het verlengde van de feitelijke voorgevel van de woning (gelet op de oriëntatie van de woning en situering van de woning op het bouwperceel) ligt;
 • b. gelet op de situering en/of wijze van uitvoering van de erfafscheiding, geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid ontstaan;
 • c. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
 • d. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.4.3 Afwijking voor een grotere hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, uitgezonderd erfafscheidingen, tot een grotere hoogte dan is toegestaan onder de voorwaarden dat:

 • a. de hoogte niet meer bedraagt dan de hoogte van het aangrenzende bestaande hoofdgebouw;
 • b. het geen erfafscheidingen betreft;
 • c. deze bouwwerken, geen gebouw zijnde, vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering noodzakelijk zijn;
 • d. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
 • e. deze bouwwerken, geen gebouw zijnde, zich niet verzetten tegen de omgevingscriteria van de Welstandsnota;
 • f. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
 • g. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.4.4 Afwijking voor het toestaan van een carport op minder dan 2 meter uit de bestemming Verkeer

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het realiseren van een carport bij hoekpercelen op minder dan 2,00 meter uit de bestemming Verkeer onder de voorwaarden dat:

 • a. gelet op de situering en/of wijze van uitvoering van de carport, geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid ontstaan;
 • b. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
 • c. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.5 Specifieke gebruiksregels
7.5.1 Specifieke gebruiksregels van de gronden

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de gronden anders dan voor:

 • a. parkeren ter plaatse van een oprit;
 • b. groen en/of tuin;
 • c. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. oppervlakteverhardingen;
 • e. opslag, overeenkomstig het normale toegelaten gebruik.
7.5.2 Specifieke gebruiksregels van de opstallen

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de opstallen:

 • a. voor bewoning, indien het een vrijstaand bijgebouw betreft, tenzij een vergunning is verleend voor mantelzorg;
 • b. voor bedrijfs-, detailhandels-, dienstverlenende -en kantoorfuncties op verdiepingen;
 • c. voor horeca uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • d. als verkooppunt voor motorbrandstoffen of andere explosiegevaarlijke stoffen;
 • e. voor opslag, anders dan in verband met het toegestane gebruik, die valt onder de Wet milieubeheer.
7.6 Afwijking van de gebruiksregels
7.6.1 Afwijking voor een aan huis gebonden beroep, aan huis gebonden bedrijf of ambachtelijk bedrijf

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor het uitoefenen van een aan huis gebonden beroep, een aan huis gebonden bedrijf of ambachtelijk bedrijf, mits voldaan wordt aan de voorwaarden dat:

 • a. de bedrijfsactiviteiten zich beperken tot een oppervlakte van maximaal 50 m² onder de voorwaarde dat de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. de activiteiten uitsluitend door de bewoner uitgevoerd worden;
 • c. de activiteiten qua aard en omvang passen in een woonomgeving waarbij de activiteiten geen ernstige of onevenredige hinder opleveren voor het woonmilieu en geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de omgeving;
 • d. de activiteiten niet vergunningsplichtig zijn ingevolge de Wet milieubeheer;
 • e. het aan huis gebonden bedrijven betreft zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regels of het bedrijfsactiviteiten betreffen van categorie 1-bedrijven volgens de toegesneden Staat van bedrijfsactiviteiten, die als bijlage 1 is opgenomen bij deze regels, dan wel naar oordeel van burgemeester en wethouders daarmee vergelijkbare activiteiten;
 • f. er geen detailhandel ter plaatse plaatsvindt, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane gebruik;
 • g. het gebruik niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse;
 • h. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.6.2 Afwijking voor het realiseren van een mantelzorgvoorziening in een vrijstaand bijgebouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor realisering van een mantelzorgvoorziening in een vrijstaand bijgebouw, onder de voorwaarden dat:

 • a. de mantelzorgvoorziening bedoeld is voor de huisvesting van één huishouden;
 • b. de behoefte aan mantelzorg aangetoond is;
 • c. de woonruimte geen eigen huisnummer heeft;
 • d. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening maximaal 80 m² bedraagt;
 • e. de mantelzorgvoorziening qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning;
 • f. de mantelzorgvoorziening niet leidt tot een onevenredige aantasting van de omgeving;
 • g. zodra de noodzaak van de mantelzorgvoorziening is komen te vervallen, het gebruik als woonruimte wordt beëindigd.
7.6.3 Afwijking voor kamerverhuur

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken voor de huisvesting voor kamerverhuur in een woning en/of aangebouwde bijgebouwen, onder de voorwaarden dat:

 • a. aangetoond wordt dat kamerverhuur noodzakelijk is vanuit een behoefte van bedrijven uit de directe omgeving aan (tijdelijke) werknemers of voor de huisvesting van jongeren;
 • b. deze huisvesting plaatsvindt binnen de bestaande bebouwing;
 • c. er minimaal 12 m² verblijfsgebied per persoon aanwezig is;
 • d. het aantal personen dat een kamer huurt per woning inclusief aangebouwde bijgebouwen niet meer bedraagt dan 6;
 • e. binnen een straal van 150 meter maximaal één locatie voor kamerverhuur is toegestaan;
 • f. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
 • g. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.
7.6.4 Afwijking voor het toestaan van een bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken om als nevenactiviteit een bed & breakfast voorziening en dergelijke toe te staan, onder de voorwaarden dat:

 • a. bed & breakfast vindt plaats in de woning en de daarbij behorende bijgebouwen;
 • b. de gebruiksruimte voor bed & breakfast bedraagt niet meer dan 50 m2, met een maximum van 6 (éénpersoons)bedden;
 • c. binnen een straal van 150 meter maximaal één locatie voor bed & breakfast is toegestaan;
 • d. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan;
 • e. belangen van derden niet onevenredig worden geschaad.