direct naar inhoud van Artikel 28 Wonen - Twee-aaneen niet geschakeld
Plan: Kommen gemeente Tholen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0716.bpKommenTholen-VG01

Artikel 28 Wonen - Twee-aaneen niet geschakeld

Een nadere toelichting op deze bestemming is te vinden in paragraaf 3.18.  

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Twee-aaneen niet geschakeld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

28.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  • a. als woningtypen zijn toegestaan: vrijstaand of met een maximum van twee-aaneen;
  • b. uitsluitend grondgebonden woningen zijn toegestaan;
  • c. en voor het overige:

  hoofdgebouw   aan- en uitbouw, bijgebouw, overkapping   bouwwerk, geen gebouw zijnde  
1. op deze gronden mag worden gebouwd:  
a. binnen het bouwvlak   ja   ja   ja  
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
nee   ja   ja  
c. buiten het bouwvlak, overig   nee   nee   ja  
2. de afstand bedraagt niet minder dan:        
a. binnen het bouwvlak   binnen een afstand van 3 m langs één van de zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m   binnen een afstand van 3 m langs één van de zijdelingse perceelsgrenzen: 3 m   niet van toepassing  
b. buiten het bouwvlak   niet van toepassing   tot de perceelsgrens: 0 m   niet van toepassing  
3. de goothoogte bedraagt niet meer dan:    
a. binnen het bouwvlak   zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m).
- lessenaarsdak: zie lid d  
voor een aan- en uitbouw en een bijgebouw: zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)

Voor een overkapping: 3 m  
 
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
niet van toepassing   3 m   niet van toepassing  
c. buiten het bouwvlak, overig   niet van toepassing   niet van toepassing   niet van toepassing  
4. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan:    
a. binnen het bouwvlak   zie aanduiding 'Maximale bouwhoogte (m)' en 'maximale goot- en bouwhoogte (m)   voor een aan- en uitbouw en een bijgebouw: zie aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m).

Voor een overkapping: 6 m  
- muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m;
- muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen: 1 m;
- vrijstaande antennemasten: 9 m;
- overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3   m  
b. buiten het bouwvlak
ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen'  
niet van toepassing   6 m   - muren en terreinafscheidingen achter de voorgevel van hoofdgebouwen: 2 m;
- muren en terreinafscheidingen voor de voorgevel van hoofdgebouwen 1 m;
- vrijstaande antennemasten: 9 m;
- overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 3 m  
c. buiten het bouwvlak, overig   niet van toepassing   niet van toepassing   - muren en terreinafscheidingen: 1 m;
- overig bouwwerk, geen gebouw zijnde: 2 m  
5. de oppervlakte bedraagt niet meer dan:    
a. binnen een bouwvlak   niet gemaximeerd   niet gemaximeerd   niet gemaximeerd  
b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' per bouwperceel    
b1. Aanduidingsvlak kleiner dan 50 m²   0 m2   50% tot ten hoogste 20 m²   niet gemaximeerd  
b2. aanduidingsvlak 51 m2 tot 200 m²   0 m2   40 % tot ten hoogste 60 m2   niet gemaximeerd  
b3. aanduidingvlak 201 m2 - 400 m2   0 m2   30% tot ten hoogste 80 m²   niet gemaximeerd  
b4. aanduidingvlak 401 m2 of meer   0 m2   20% tot ten hoogste 100 m²   niet gemaximeerd  

  • d. bij een lessenaarsdak bedraagt de maximale goothoogte aan de zijde van de gevel loodrecht op de weg of van de gevel die van de weg is afgekeerd: 10 m.

28.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

28.3.1 Bewoning bijgebouw

Zelfstandige bewoning van een bijgebouw is niet toegestaan.

28.3.2 Uitoefening andere activiteiten in woningen

Uitoefening van aan-huis-gebonden-beroepen, logies met ontbijt en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan in een woning en in een bijgebouw, met inachtneming van de volgende regels.

  • a. De activiteit is in zijn uiterlijke verschijningsvorm ondergeschikt aan de woning en de woonomgeving.
  • b. De vloeroppervlakte voor deze andere activiteiten bedraagt in totaal ten hoogste 50 m2.
  • c. Het beroep of de activiteit dient door de bewoner te worden uitgeoefend.
  • d. De activiteit is milieuhygiënisch inpasbaar in de woonomgeving, waarbij de activiteit vergelijkbaar is met activiteiten zoals genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' categorie A.
  • e. Het gebruik mag geen zodanige verkeersaantrekkende werking hebben dat deze kan leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
  • f. Er vindt geen detailhandel plaats, uitgezonderd een beperkte verkoop die verband houdt met de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.