Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kernen Zederik
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0707.BPKernenZederik-VA01

Artikel 23 Wonen - Lakesmunde

23.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Wonen - Lakesmunde" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen daaronder begrepen aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven;
 2. geluidscherm, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "geluidscherm"; en
 3. tuinen en erven.
23.2 Bouwregels
23.2.1 Toegestane bouwwerken
Op en in de gronden als bedoeld in artikel 23 lid 1 , mogen uitsluitend worden gebouwd:
 1. woningen,
 2. aan- of uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, en
 3. andere bouwwerken, zoals erf- of perceelafscheidingen en tuinmeubilair, niet zijnde overkappingen.
23.2.2 Hoofdgebouwen
Op deze gronden mogen hoofdgebouwen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. het bouwen van woningen mag uitsluitend geschieden onder de voorwaarden dat bij voltooiing van de woningen de geluidwerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding "geluidscherm" volledig zijn gerealiseerd met een bouwhoogte van ten minste 2,5 m;
 2. hoofdgebouwen worden uitsluitend gebouwd binnen het bouwvlak;
 3. voor zover is aangegeven mogen uitsluitend de woningtypen worden gebouwd:
  1. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' voor aaneengebouwde woningen;
  2. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' voor woningen twee-aaneen;
  3. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' voor gestapelde woningen;
  4. ter plaatse van de aanduiding ' vrijstaand' voor vrijstaande woningen;
 4. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goot- en bouwhoogte;
 5. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' mag het aantal woningen niet meer bedragen dan is aangegeven.
23.2.3 Bijbehorende bouwwerken
Op deze gronden mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. bijbehorende bouwwerken worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
 2. bijbehorende bouwwerken worden minimaal 3 m achter de voorgevel (of het verlengde daarvan) van het hoofdgebouw gebouwd;
 3. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m respectievelijk 4,5 m;
 4. het gezamenlijke grondoppervlak van bijbehorende bouwwerken en andere bouwwerken, bij woningen mag ten hoogste 50% van het bij de woning behorende zij- en achtererf bedragen zulks met een maximum van 60 m², met dien verstande dat:
  1. ten hoogste 75 m² aan bijgebouwen, aan- en uitbouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag worden gebouwd indien de oppervlakte van het zij- en achtererf groter is dan 150 m²;
  2. een aaneengesloten oppervlak van ten minste 25 m² van het erf, gelegen tussen het verlengde van de zijgevels van het hoofdgebouw, onbebouwd en onoverdekt dient te blijven;
  3. het gezamenlijke grondoppervlak van andere bouwwerken, geen overkappingen zijnde, ten hoogste 10 m² mag bedragen.
23.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde,  worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de hoogte voor erf- en terreinafscheidingen voor zover gelegen voor de voorgevellijn maximaal 1 m mag bedragen;
 3. de bouwhoogte van pergola's mag niet meer bedragen dan 2,5 m;
 4. de bouwhoogte van kinderspeelwerktuigen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 5. de bouwhoogte van vlaggenstokken, lampen en masten mag niet meer bedragen dan 5 m;
 6. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m;
 7. de bouwhoogte van toegangspoorten mag maximaal 2 meter bedragen.
23.2.5 Overkappingen
Op deze gronden mogen overkappingen worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels:
 1. overkappingen worden gebouwd zowel binnen als buiten het bouwvlak;
 2. de maximale bouwhoogte van een overkapping bedraagt 3 m, met dien verstande dat de maximale oppervlakte ten hoogste 50% van het achtererfgebied bedraagt met een maximum van 30 m² en de overkapping niet voor de voorgevellijn wordt opgericht.
23.3 Specifieke gebruiksregels
 1. het gebruik van bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning of afhankelijke woonruimte is niet toegestaan; 
 2. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-verbonden beroepen of een aan-huis-verbonden-bedrijf bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief bijbehorende bouwwerken met een maximum van 150 m².
 
23.3.1 Webwinkel
Gebruik van ruimten ten behoeve van een webwinkel wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover de volgende bepalingen in acht worden genomen: 
 1. de vloeroppervlakte ten behoeve van een webwinkel bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van de betrokken woning inclusief bijbehorende bouwwerken met een maximum van 150 m²;
 2. verkoop aan huis is niet toegestaan, alleen internetverkoop.
 3. uitstalling, bezichtigen en buitenopslag van goederen is niet toegestaan;
 4. opslag en verkoop van gevaarlijke stoffen e.d. zijn niet toegestaan;
 5. de levering van de goederen mogen niet leiden tot onveilige verkeerssituaties;
 6. reclame uitingen zijn niet toegestaan