direct naar inhoud van Artikel 14 Water
Plan: Dorp-West 2011
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0638.BP00001-VAS2

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verkeer te water;
 • b. water ten behoeve van de waterhuishouding;
 • c. recreatief medegebruik;
 • d. kruisingen met het wegverkeer;
 • e. steigers;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats': tevens voor een ligplaats ten behoeve van woonschepen;
 • g. ondergeschikte groenvoorzieningen, zoals natuurvriendelijke oevers.

14.2 Bouwregels

Op of boven deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. in afwijking van sub a zijn ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' ten hoogste 3 woonschepen toegestaan;
 • c. de oppervlakte van een aanlegsteiger ten behoeve van een woonschip bedraagt ten hoogste 6 m²;
 • d. steigers zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van aangrenzende bestemmingen Wonen en Tuin;
 • e. per woning is ten hoogste 1 steiger toegestaan;
 • f. de oppervlakte van een steiger bedraagt ten hoogste 6 m²;
 • g. voor wat betreft de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt het bepaalde in artikel 20.2.