direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving
8.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. extensieve recreatie;
 • c. water;
 • d. langzaam verkeersroutes;
 • e. in- en uitritten;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'zend/ontvangstinstallatie uitgesloten' is een zend/ontvangstinstallatie niet toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel in brand en explosiegevaarlijke goederen' tevens de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk;

met daaraan ondergeschikt:

 • h. beweiding;
 • i. geluidoverdrachtbeperkende voorzieningen;
 • j. kunstwerken;
 • k. nutsvoorzieningen;
 • l. objecten van beeldende kunst;
 • m. onverharde speelvelden;
 • n. speelvoorzieningen;
 • o. vlaggenmasten en lichtmasten;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

8.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 1 genoemde gronden samenvallen met:

8.2 Bouwregels
8.2.1 Gebouwen of overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen of overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van schuilhutten voor dieren, die op deze gronden worden geweid en gebouwen voor nutsvoorzieningen met inachtneming van de volgende regels:

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1,5 m; b. de bouwhoogte van speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 10 m; c. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag niet meer bedragen dan 15 m; d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag niet meer bedragen dan 4 m.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 8.2.1 voor het bouwen van een ruimere schuilhut mits:

8.4 Specifieke gebruiksregels
8.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gebouwen ten behoeve van wonen;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel, behalve ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel in brand en explosiegevaarlijke goederen';
 • d. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 • g. het gebruik van de gronden voor een paardenbak of buitenrijbaan;
 • h. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • i. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • j. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.