direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 3
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 7 Gemengd - 3

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • g. groenvoorzieningen;
 • h. kunstwerken;
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. objecten van beeldende kunst;
 • k. parkeervoorzieningen;
 • l. reclameobjecten;
 • m. speelvoorzieningen;
 • n. verblijfsgebied en terrassen;
 • o. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • p. water;
 • q. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen en overkappingen
7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag achter en in de voorgevelrooilijn maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van vlaggenmasten, speelvoorzieningen en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2 onder a en b, voor het bouwen van een erfafscheiding met een maximale bouwhoogte van 3 m, indien dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering, waaronder begrepen de beveiliging, en mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de sociale veiligheid;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
7.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. gebruik van gebouwen ten behoeve van wonen;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.