direct naar inhoud van Artikel 4 Centrum
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 4 Centrum

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • m. groenvoorzieningen;
 • n. haltevoorzieningen voor openbaar vervoer;
 • o. kunstwerken;
 • p. nutsvoorzieningen;
 • q. parkeervoorzieningen;
 • r. objecten van beeldende kunst;
 • s. reclameobjecten
 • t. speelvoorzieningen;
 • u. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • v. verblijfsgebied en terassen;
 • w. water;
 • x. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen en overkappingen
4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - standplaats' mag de standplaatsoppervlakte van een kraam, een wagen, een tafel of vergelijkbaar ander middel maximaal 20 m2 bedragen en de bouwhoogte mag maximaal 4 m bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'aantal standplaatsen' mag het maximum aantal standplaatsen niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte van reclameobjecten, speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 10 m bedragen;
 • f. de bouwhoogte van objecten van beeldende kunst mag maximaal 15 m bedragen;
 • g. de bouwhoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, ter plaatse van de aanduiding 'railverkeer' mag - anders dan voor de geleiding, beveiliging en regeling van het railverkeer, en lichtmasten maximaal 3 m bedragen, gemeten vanaf de bovenkant van het spoor;
 • h. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • b. het gebruik van gronden als stort en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- of opslagplaats voor normaal gebruik;het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van een geluidzoneringsplichtige inrichting zoals bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.