direct naar inhoud van Artikel 21 Wonen - Woonwagenstandplaats
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 21 Wonen - Woonwagenstandplaats

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. kunstwerken;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. objecten van beeldende kunst;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. tuinen en erven;
 • j. vlaggenmasten en lichtmasten;
 • k. water;
 • l. wegen en paden;

met de daarbij behorende bouwwerken.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Woonwagens en erfbebouwing
21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag achter en in de voorgevelrooilijn maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een erfafscheiding mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 6 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
21.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 21.2.1 onder g voor het plaatsen van een woonwagen op een afstand van minder dan 5 m van een andere woonwagen mits:

 • a. de afstand tussen de woonwagens minimaal 2 m bedraagt;
 • b. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
21.4 Specifieke gebruiksregels
21.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw voor bewoning;
 • b. het plaatsen van meer dan 1 woonwagen per standplaats;
 • c. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • d. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • e. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk, behalve ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel in brand en explosiegevaarlijke goederen';
 • g. het gebruik van de gronden en/of bouwwerken voor detailhandel met uitzondering van een webshop zoals bedoeld in lid 21.4.2 onder f;
 • h. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor raam- en straatprostitutie.
21.4.2 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Gebruik van gedeelten van de woonwagen en erfbebouwing voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de beroeps- of bedrijfsuitoefening vindt plaats in of in het bijgebouw bij een woonwagen;
 • b. indien voor de uitoefening van het beroep of bedrijf tevens gebruik wordt gemaakt van erfbebouwing dient deze te zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) mag niet meer bedragen dan de helft van het vloeroppervlak van de woonwagen en erfbebouwing tot een maximum van 60 m2;
 • d. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of in het openbaar gebied conform de gemeentelijke parkeernota;
 • e. het beroep of de activiteit dient door de bewoner(s) te worden uitgeoefend; er is maximaal 1 fte extra in dienstverband toegestaan;
 • f. een webshop is alleen toegestaan als geen afhaalpunt wordt gerealiseerd en geen uitstalling van producten plaatsvindt.