direct naar inhoud van Artikel 20 Wonen - 2
Plan: De Leyens en Noordhove
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0637.BP00021-0004

Artikel 20 Wonen - 2

20.1 Bestemmingsomschrijving
20.1.1 Doeleindenomschrijving

De voor 'Wonen - 2' gewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbijbehorende bouwwerken.

20.1.2 Dubbelbestemmingen

Voor zover de in lid 1 genoemde gronden samenvallen met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' is primair het bepaalde in artikel 24 van toepassing;

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Hoofdgebouwen en erfbebouwing mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

20.2.2 Hoofdgebouwen
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) mag de bouwhoogte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan met de aanduiding is aangegeven;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen uitsluitend gestapelde woningen worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen ten hoogste het met de aanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwvlak bedragen. Indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een maximum bebouwingspercentage van 100% van het bouwvlak, met dien verstande dat bij niet-gestapelde woningen de volgende afwijkende regels gelden:
  • 1. bouwpercelen kleiner dan 120 m² mogen tot een maximum oppervlakte van 75 m² worden bebouwd of overdekt;
  • 2. bouwpercelen groter dan 400 m² mogen tot een maximum oppervlakte van 240 m² worden bebouwd of overdekt;
 • d. in afwijking van sub c bedraagt het bebouwingspercentage inclusief erfbebouwing bij niet-gestapelde woningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - 1' niet meer dan 75 % van het bouwperceel;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - patiowoningen' bedraagt het bebouwingspercentage 100% van het bouwperceel;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overbouwing' mogen de gronden niet worden bebouwd tot een hoogte van 2.5 m.
20.2.3 Erfbebouwing
 • a. erfbebouwing mag uitsluitend worden opgericht vanaf 1 m achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;
 • b. van erfbebouwing mag de goothoogte niet meer bedragen dan 0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en de bouwhoogte maximaal 5 m;
 • c. in afwijking van het gestelde onder a zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - carport' uitsluitend carports toegestaan met dien verstande dat carports aan de straatzijde niet geheel of gedeeltelijk met een wand worden dichtgebouwd;
 • d. in afwijking van het gestelde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - erfbebouwing' uitsluitend erfbebouwing toegestaan;
 • e. bij gestapelde woningen dienen bijgebouwen inpandig te worden gebouwd.
20.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van een erf- of terreinafscheiding mag achter en in de voorgevelrooilijn maximaal 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van een erf- of terreinafscheiding mag voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van speelvoorzieningen, vlaggenmasten en lichtmasten mag maximaal 6 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen of overkappingen zijnde mag maximaal 3 m bedragen.
20.3 Specifieke gebruiksregels
20.3.1 Algemeen

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van een vrijstaand bijgebouw voor bewoning;
 • b. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van caravans, boten en overige zaken anders dan ten behoeve van de bestemming;
 • c. het gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal gebruik;
 • d. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel, met uitzondering van een webshop zoals bedoeld in lid 20.3.2 onder f;
 • e. het gebruik vangronden en/of bouwwerken voor horeca;
 • f. het gebruik van gronden en/of bouwwerken voor de opslag van consumentenvuurwerk;
 • g. het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van raam- en straatprostitutie.
20.3.2 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Gebruik van gedeelten van de woning en de erfbebouwing voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a. de beroeps- of bedrijfsuitoefening vindt plaats in of in het bijgebouw bij een woning;
 • b. indien voor de uitoefening van het beroep of bedrijf tevens gebruik wordt gemaakt van erfbebouwing dient deze te zijn gelegen achter de voorgevelrooilijn;
 • c. de bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) mag niet meer bedragen dan de helft van de oppervlakte van de woning en de aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen tot een maximum van 60 m2;
 • d. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein of in het openbaar gebied conform de gemeentelijke parkeernota;
 • e. het beroep of de activiteit dient door de bewoner(s) te worden uitgeoefend; er is maximaal 1 fte extra in dienstverband toegestaan;
 • f. een webshop is alleen toegestaan als geen afhaalpunt wordt gerealiseerd en geen uitstalling van producten plaatsvindt.