direct naar inhoud van Artikel 13 Gemengd - 4
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 13 Gemengd - 4

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. dienstverlenende bedrijven;
 • c. bedrijfsmatige activiteiten, behorende tot categorieën 1 t/m 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, opgenomen in Bijlage 1 van deze regels;
 • d. een fitnesscentrum, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sport';
 • e. het wonen, uitsluitend op de eerste verdieping ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • f. kantoren;
 • g. opslag;
 • h. speel- en ontmoetingsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • i. gebouwen;
 • j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • k. erven en terreinen;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. nutsvoorzieningen
 • o. waterhuishoudkundige voorzieningen.

13.2 Bouwregels

13.2.1 Gebouwen
 • a. Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' (dan wel ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' ) is aangeduid.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 1 m voor erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel;
  • 2. maximaal 2 m voor overige erf- en terreinafscheidingen;
  • 3. maximaal 7 m voor palen en masten;
  • 4. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. overkappingen zijn niet toegestaan voor de voorgevel of het denkbeeldig verlengde daarvan.

13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in verband met het ruimtelijk beeld en de verkeersveiligheid.

13.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Wonen is niet toegestaan.
 • b. De totale oppervlakte van zelfstandige kantoren mag niet meer bedragen dan 500 m² waarbij geldt dat de oppervlakte van één zelfstandig kantoor niet meer dan 125 m2 mag bedragen en het aantal vestigingen niet meer dan 5 mag bedragen.
 • c. Onder bedrijfsmatige activiteiten als bedoeld in lid 13.1 zijn niet begrepen:
  • 1. detailhandelsbedrijven;
  • 2. horecabedrijven;
  • 3. bedrijven als bedoeld in bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten vallende binnen de SBI-1993 nummering 0 tot en met 15;
  • 4. bedrijven als bedoeld in bijlage 1 Staat van Bedrijfsactitviteiten met index verkeer 2 of 3.
 • d. Op of in de in lid 13.1 bedoelde gronden zijn geen bedrijfsactiviteiten toegestaan, betreffende:
  • 1. risicovolle inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
  • 2. opslag van consumentenvuurwerk.
 • e. Gebruik van bebouwde of ongebouwde gronden mag niet ten koste gaan van de huidige parkeercapaciteit binnen de bestemming.