direct naar inhoud van Artikel 12 Gemengd - 3
Plan: Voorschoten Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0626.2011Oost-BP50

Artikel 12 Gemengd - 3

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. het wonen;
 • c. detailhandels- en horecabedrijven, tot een bedrijfsvloeroppervlakte van maximaal 300 m²;
 • d. speel- en ontmoetingsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • e. gebouwen;
 • f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • g. erven en terreinen;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. groenvoorzieningen;
 • j. nutsvoorzieningen
 • k. waterhuishoudkundige voorzieningen .

12.2 Bouwregels

Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:

12.2.1 Gebouwen
 • a. Gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' (dan wel ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' ) is aangeduid.

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een bouwhoogte van:
  • 1. maximaal 1 m voor erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel;
  • 2. maximaal 2 m voor overige erf- en terreinafscheidingen;
  • 3. maximaal 7 m voor palen en masten;
  • 4. maximaal 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. overkappingen zijn niet toegestaan voor de voorgevel of het denkbeeldig verlengde daarvan.

12.3 Nader eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde in verband met het ruimtelijk beeld en de verkeersveiligheid.