direct naar inhoud van Artikel 8 Groen (G)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 8 Groen (G)

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen (G)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. opgaande beplanting;
 • c. het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden;
 • d. kleinschalige recreatieve voorzieningen;
 • e. water;
 • f. parkeerplaatsen;

met daarbijbehorende:

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. paden.
8.2 Bouwregels

Op de voor 'Groen (G)' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2,50 m mag bedragen.

8.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
8.3.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Groen (G)' bestemde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewassen die aangeduid worden als knotboom of die op de beschermde bomenlijst (Bijlage 2 Beschermde bomenlijst) staan;
 • b. het afgraven, egaliseren en ophogen van gronden.
8.3.2 Uitzonderingen op verbod

Het in 8.3.1 verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen;
 • b. reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van kracht worden van het bestemmingsplan.
8.3.3 Voorwaarden vergunning

Een in 8.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke en/of landschappelijke waarden van de gronden en/of de afschermende werking van de beplanting.