direct naar inhoud van Artikel 9 Horeca (H)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 9 Horeca (H)

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca (H)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het bedrijfsmatig exploiteren van een zaalaccommodatie;

met daarbijbehorende:

 • b. gebouwen;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. erven en terreinen;
 • e. water;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. groenvoorzieningen.
9.2 Bouwregels

Op de voor 'Horeca (H)' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming.

9.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de afstand van gebouwen tot andere gebouwen en perceelgrenzen mag niet minder bedragen dan 3 m;
 • b. voor zover op de plankaart de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument' is opgenomen geldt dat de hoofdvorm van gebouwen, bepaald door de oppervlakte van het grondvlak, gevelbreedte, (goot)hoogte, dakhelling en nokrichting, zoals die bestaat op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan gehandhaafd dient te worden.
9.2.2 Bedrijfswoning

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. per bestemmingsvlak is ten hoogste 1 bedrijfswoning toegestaan, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' het aantal wooneenheden niet meer mag bedragen dan het op de verbeelding aangegeven aantal;
 • b. de inhoud mag niet meer bedragen dan 600 m3;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.
9.2.3 Bijbehorende bouwwerken en overkappingen

Voor een bijbehorend bouwwerken een overkapping bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte mag niet meer dan 50 m2 bedragen;
 • b. een bijbehorend bouwwerk mag worden gebouwd op een afstand van 4 m achter de naar de weg(en) gekeerde (voor)gevel(s) van de woning en het verlengde daarvan en de afstand tot de woning mag niet meer bedragen dan 25 m;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk moet tenminste 1,5 m lager zijn dan bouwhoogte van de woning.
9.2.4 Gebouwen ten dienste van een zaalaccommodatie

Voor gebouwen ten dienste van een zaalaccommodatie gelden de volgende regels:

 • a. de oppervlakte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 1.100 m2;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • c. de bouwhoogte mag niet mee bedragen dan 10 m.
9.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel mag niet meer bedragen dan 1 m;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen achter de voorgevel mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijn mag niet meer bedragen dan 3 m.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:

 • a. de plaats en de afmetingen van de bebouwing;
 • b. de aan- en afvoerroutes van goederen;
 • c. de parkeerruimte voor bezoekers, cliënten en/of vracht)verkeer;

met dien verstande dat daardoor de gebruikswaarde van de gronden niet onevenredig wordt geschaad.

9.3.1 Procedure

Voor een besluit tot het stellen van een nadere eis geldt de in 36.1 vermelde voorbereidingsprocedure.