direct naar inhoud van Artikel 17 Tuin (T)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 17 Tuin (T)

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Tuin (T)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en erven behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca-theetuin': een theetuin;

met daarbijbehorende:

 • c. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • d. paden;
 • e. andere werken;
 • f. erven;
 • g. parkeervoorzieningen.
17.2 Bouwregels

Op de voor 'Tuin (T)' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijndeworden gebouwd ten dienste van de bestemming met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 6 m;
 • b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. de oppervlakte van overkappingen mag niet meer bedragen dan 20 m2.
17.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden
17.3.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Tuin (T)'bestemde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewassen die aangeduid worden als knotboom of die op de beschermde bomenlijst (Bijlage 2 Beschermde bomenlijst) staan.
17.3.2 Uitzondering op verbod

Het in 17.3.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. betrekking hebben op normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming, het vellen of rooien van geriefbosjes daaronder niet begrepen, tenzij wordt voldaan aan het landschapsconvenant landschapselementen;
 • b. reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende aanlegvergunning.