direct naar inhoud van Artikel 12 Natuur (N)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 12 Natuur (N)

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Natuur (N) ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de natuurwetenschappelijke waarden;
 • b. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de landschappelijke waarden;
 • c. het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van de ecologische waarden;
 • d. extensief recreatief en/of educatief medegebruik;
 • e. infrastructurele voorzieningen, zoals deze bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
 • f. waterhuishouding, uitsluitend voor de sloten en watergangen zoals deze bestaan op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan;

met daarbijbehorende;

 • g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • h. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden;
 • i. voorzieningen;

met dien verstande dat in verband met het belang ter bescherming waarvan deze bestemming is opgenomen, toepassing van artikel 3.6a Wet ruimtelijke ordening is uitgesloten.

12.2 Bouwregels

Op de voor ' Natuur (N) ' aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

12.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden als stand- of stallingsplaats ten behoeve van kampeermiddelen;
 • b. het gebruik van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen ten gevolge waarvan een onevenredige aantasting van de natuur(wetenschappe)lijke waarden ter plaatse plaatsvindt.
12.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
12.4.1 Verbod

Het is verboden om zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden op de tot 'Natuur (N)' bestemde gronden de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het kappen en/of rooien van bomen en/of houtgewas;
 • b. het aanleggen en/of verharden van wegen en paden of parkeergelegenheden of het aanbrengen van andersoortige terreinverhardingen;
 • c. het aanleggen van voorzieningen ten behoeve van het recreatief medegebruik en het educatief medegebruik;
 • d. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • e. het graven of dempen van sloten en poelen;
 • f. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- en/of communicatieleidingen.
12.4.2 Uitzonderingen op verbod

Het in artikel 12.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. die het normale onderhoud betreffen;
 • b. reeds legaal in uitvoering zijn of nog legaal mogen worden uitgevoerd op het moment van het van kracht worden van het bestemmingsplan;
 • c. die reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
 • d. waarvoor een vergunning (te verlenen door de minister) is vereist krachtens de Natuurbeschermingswet;
 • e. die worden uitgevoerd krachtens een vastgesteld beheersplan.
12.4.3 Strijd met bestemming

Uitvoering van de werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden is in strijd met de bestemming indien daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden.