direct naar inhoud van Artikel 17 Water
Plan: Glastuinbouw
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0569.BPGlastuinbouw-va02

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterlopen en waterpartijen;
 • b. waterberging;
 • c. waterhuishouding;
 • d. gronden en voorzieningen waaronder begrepen bruggen, duikers en aanlegsteigers;

alsmede voor:

 • e. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats', ligplaatsen voor woonschepen;
 • f. instandhouding en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende danwel daaraan eigen landschaps- en natuurwaarden;
 • g. extensieve openluchtrecreatie.
17.2 Bouwregels

Op de voor Water aangewezen gronden zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan ten dienste van de bestemming of ten dienste van aangrenzende bestemmingen, met een bouwhoogte van maximaal 3 meter, en met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats gelden de volgende maxima:
  • 1. 7 woonschepenligplaatsen;
  • 2. goothoogte woonschip: 4,50 meter gemeten vanaf de waterlijn;
  • 3. bouwhoogte woonschip: 5,50 meter gemeten vanaf de waterlijn;
  • 4. breedte woonschip: 5 meter;
  • 5. lengte woonschip: 20 meter;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' gelden verder de volgende bouwregels:
 • 1. bij uitbreiding van een woonschip in de breedte of de lengte dient de minimale afstand tussen woonschepen onderling aan alle zijden tenminste 5 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand al kleiner is in welk geval deze bestaande afstand niet verder mag worden verkleind;
 • 2. bij het verleggen van een woonschip dient in de nieuwe situatie de minimale afstand tussen woonschepen onderling aan alle zijden tenminste 5 meter te bedragen, tenzij de bestaande afstand al kleiner is in welk geval deze bestaande afstand niet verder mag worden verkleind;
 • c. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende maxima:
  • 1. bouwhoogte andere bouwwerken: 2 meter;
  • 2. afstand tot de kade of oever: aanlegsteigers 1,50 meter;
  • 3. bebouwingsoppervlakte aanlegsteigers: 8 m².