direct naar inhoud van Artikel 16 Wonen
Plan: W4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01

Artikel 16 Wonen

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maximaal het bestaande aantal woningen;
 • b. aan huis verbonden beroep in de woning, c.q. aan- of uitbouw, mits de oppervlakte niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlakte van de gebouwen;
 • c. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. straatmeubilair;
 • f. nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen, tuinen en erven, wegen en paden..

16.2 Bouwregels
16.2.1 Hoofdgebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale goothoogte' is ten minste de aangegeven minimale goothoogte en ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' is maximaal 1 woning per bouwvlak met minimaal 350 m3 toegestaan.
16.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. meer dan 50% van de in artikel 16.1 bedoelde gronden voor zover gelegen buiten het bouwvlak blijft onbebouwd;
 • b. de hoogte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m;
 • c. de diepte van aan- en uitbouwen of aangebouwde overkapping bedraagt niet meer dan 3,5 m;
 • d. de bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen bedraagt niet meer dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,3 m en niet meer dan 3 m.
16.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan met uitzondering van erfscheidingen;
 • b. de hoogte van erfscheidingen bedraagt maximaal 2 m.
16.3 Afwijken van de bouwregels
16.3.1 Kap op vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.2.2 voor het bouwen van een kap op een vrijstaand bijgebouw of aan- en uitbouw, passend in het straat- en bebouwingsbeeld en waarbij de hoogte van het vrijstaande bijgebouw of aan- en uitbouw niet meer mag bedragen dan 6 m en de bouwmogelijkheid niet leidt tot een onevenredige hinder voor omwonenden (schaduwwerking of privacy).

16.3.2 Dakterrassen

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.2.2 voor het realiseren van een dakterras, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het dakterras mag uitsluitend worden gerealiseerd op een aan- of uitbouw aan de achterzijde van het hoofdgebouw;
 • b. het dakterras wordt omsloten door een hekwerk waarvan de maximale bouwhoogte de oorspronkelijke bouwhoogte van het platte dak van het gebouw + 1,5 m bedraagt;
 • c. het dakterras is bereikbaar via een deur vanuit een ruimte op de 1e of 2e verdieping (2e of 3ebouwlaag) van een woning;
 • d. de bouwmogelijkheid leidt niet onevenredige hinder voor omwonenden (schaduwwerking of privacy).
16.4 Afwijken van de gebruiksregels
16.4.1 Afwijking aan huis verbonden bedrijf

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.1 voor het uitoefenen van een aan huis verbonden bedrijf waarbij geldt dat:

 • a. bedrijven maximaal in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan of bedrijven die voor wat betreft de aard en de omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt gelijk kan worden gesteld met een bedrijf in de categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. de activiteit alleen in de woning of aan- en uitbouw mag worden uitgeoefend;
 • c. buitenopslag niet is toegestaan;
 • d. geen detailhandel of horeca is toegestaan met uitzondering van een Bed & Breakfast van maximaal 10 bedden;
 • e. er geen onevenredige toename van de verkeersbelasting in de omgeving mag optreden;
 • f. er geen onevenredige druk op de bestaande parkeermogelijkheden bij de woning en in de omgeving van de woning mag ontstaan;
 • g. de vloeroppervlakte van de gebouwen voor maximaal 30% gebruikt mag worden voor het aan huis verbonden bedrijf.
16.4.2 Afwijking aan huis verbonden beroep en bedrijf in vrijstaand bijgebouw

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 16.1 voor het uitoefenen van een aan huis verbonden beroep en bedrijf in een vrijstaand bijgebouw met inachtneming van de volgende voorwaarden:

 • a. het gebruik heeft slechts een beperkte ruimtelijke uitstraling;
 • b. de voorwaarden genoemd onder 16.4.1 van overeenkomstige toepassing zijn.