direct naar inhoud van Artikel 15 Water
Plan: W4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01

Artikel 15 Water

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;
 • b. extensief recreatief medegebruik;

met dien verstande dat:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'brug' een brug is toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'geluidscherm' een geluidscherm dan wel een geluidwal is toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' een jachthaven met steigers en ligplaatsen is toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'ligplaats', ligplaatsen zijn toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - ligplaats clubhuis' een clubhuis is toegestaan van maximaal 200 m2 bvo;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'sport' tevens kanosport is toegestaan;

met bijbehorende bouwwerken geen gebouwen zijnde waaronder bruggen, dammen en/of duikers.

15.1.1 Gebouwen

Gebouwen mogen niet worden gebouwd, met uitzondering van hetgeen vermeld onder artikel 15.1lid e.

15.1.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. de bouwhoogte van bruggen bedraagt maximaal 10 m;
 • b. de bouwhoogte van steigers bedraagt maximaal 1 m;
 • c. de bouwhoogte van geluidschermen dan wel geluidswallen bedraagt maximaal 6 m.
15.1.3 Eilanden

In het watergebied van de Munikkenpolder mag maximaal 29.000 m2 aan eilanden worden opgenomen.

15.2 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken als ligplaats voor woonschepen, plezier- of beroepsvaart. Dit verbod geldt niet voor het innemen van een ligplaats met pleziervaartuigen aan (aanleg)steigers, in die gedeelten waar ingevolge artikel 15.1 steigers of ligplaatsen zijn toegestaan.

15.3 Afwijken van de bouwregels en specifieke gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 15.1 lid c voor het toestaan van een woonboot als bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' voor zover:

 • a. de woonboot maximaal 400 m3 betreft;
 • b. de woonboot maximaal 4 meter hoog is ten opzichte van de waterspiegel;
 • c. de noodzaak van twee fulltime beheerders aangetoond kan worden vanuit de bedrijfsvoering van de jachthaven;
 • d. de woonboot in de directe nabijheid van de bestaande bebouwing (clubhuis, huidige bedrijfswoning) gerealiseerd wordt;
 • e. de tweede bedrijfswoning niet al binnen de aanduiding ´jachthaven´ in de bestemming Recreatie vergund is.