direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - Uit te werken - 1
Plan: W4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0547.BPw4-VG01

Artikel 17 Wonen - Uit te werken - 1

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Uit te werken - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, conform artikel 16 Wonen;
 • b. beroep en bedrijf aan huis, conform artikel 16 Wonen;
 • c. tuinen en erven;
 • d. wegen, straten, paden;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. waterhuishoudkundige voorzieningen, waterberging en waterlopen;
 • i. nutsvoorzieningen;

met dien verstande dat:

 • j. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' uitsluitend een erftoegangsweg ten behoeve van ontsluiting van 'Wonen - Uit te werken - 1' en groenvoorzieningen zijn toegestaan, met maximaal 8 openbare parkeerplaatsen.
17.2 Uitwerkingsregels
17.2.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders werken de bestemming uit overeenkomstig het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en met inachtneming van de volgende bepalingen.

17.2.2 Geheel of in delen

De uitwerking van de bestemming 'Wonen - Uit te werken - 1' kan in zijn geheel dan wel in delen plaatsvinden.

17.2.3 Uitwerkingsregels ten aanzien van de inrichting
 • a. in het gebied oostelijk van de Essenlaan (Samsomveld) mogen maximaal 12 woningen worden gebouwd. De woningen bestaan uit 2 bouwlagen met kap met een maximale bouwhoogte van 10 m. Tevens is per woning 1 bijgebouw toegestaan bestaande uit 1 bouwlaag met kap. Parkeren dient op eigen terrein te gebeuren (minimaal 2 parkeerplaatsen);
 • b. in het gebied westelijk van de Essenlaan grenzend aan de Hoogmadeseweg mogen maximaal 13 woningen worden gebouwd. De woningen bestaan uit 2 bouwlagen met kap met een maximale bouwhoogte van 12 meter. Tevens is per woning 1 bijgebouw toegestaan bestaande uit 1 bouwlaag met kap. Parkeren dient op eigen terrein te gebeuren (minimaal 2 parkeerplaatsen);
 • c. in het gebied westelijk van de Essenlaan (langs het zwarte pad) mag naast de bestaande woning maximaal 1 woning worden gebouwd. De woning bestaat uit 3 bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 11 m. Tevens is 1 bijgebouw toegestaan bestaande uit 1 bouwlaag met kap. Parkeren dient op eigen terrein te gebeuren (minimaal 2 parkeerplaatsen);
 • d. de ontsluiting vindt plaats vanaf de Hoogmadeseweg én de Kom van Aaiweg;
 • e. de groenstructuur van de Essenlaan moet behouden blijven;
 • f. ten behoeve van het tennispark worden parkeerplaatsen verplaatst en nieuw aangelegd met een ontsluiting aan de Hoogmadeseweg.
17.2.4 Uitwerkingsregels ten aanzien van de milieuaspecten

Voor de vaststelling van het uitwerkingsplan dient vast te staan dat er een aanvaardbare milieuhygiënische woonsituatie zal zijn gewaarborgd. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • a. er dient door middel van archeologisch onderzoek te worden aangetoond dat de planontwikkeling geen knelpunt oplevert voor mogelijk aanwezige archeologische resten;
 • b. aangezien de planontwikkeling voor een toename van de verharding zorgt, dient te worden voldaan aan de eisen van watercompensatie van het hoogheemraadschap;
 • c. er dient te worden aangetoond dat de bodemkwaliteit geschikt is voor woningbouw. Het Samsomveld is, op basis van het bodemonderzoek uit 2008, geschikt voor wonen met tuin. Ter plaatse van de tennisbanen is een indicatief bodemonderzoek verricht. Na de ontmanteling van de tennisbanen dient een nieuw bodemonderzoek conform de NEN5740 te worden uitgevoerd om vast te stellen of de locatie geschikt is voor wonen met tuin. Het bodemonderzoek is maximaal 5 jaar geldig voor de aanvraag van een omgevingsvergunning;
 • d. voldaan moet worden aan de wettelijke geluidnormen. Mocht uit nog te verrichten akoestisch onderzoek blijken, dat de voorkeursgrenswaarde vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden, dan dient een hogere waarde te worden vastgesteld;
 • e. voldaan moet worden aan de normen van externe veiligheid en het groepsrisico. Er moeten voldoende vluchtwegen van de A4 af worden aangelegd. Het groepsrisico is onderzocht en wordt verantwoord geacht;
 • f. voldaan moet worden aan de normen voor verlichting en geluid vanwege tennisparken conform de Handreiking Bedrijven en Milieuzonering. Aangezien het deelgebied westelijk van de Essenlaan in de geluidszone (30 m) en de lichthinderzone (30 m) van het tennispark ligt, dient bij de planuitwerking via nader onderzoek te worden aangetoond dat aanvullende akoestische maatregelen doeltreffend zijn en dat ter plaatse van de woningen wordt voldaan Algemene Richtlijnen betreffende lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Uit het akoestisch onderzoek moet blijken dat de geluidbelasting van de woningen vanwege het tennispark de volgende waarden niet overschrijdt:
  • 1. een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 50 dB(A);
  • 2. een maximaal geluidsniveau (piekgeluiden) van 70 dB(A);
  • 3. een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de verkeersaantrekkende werking van 50 dB(A).

Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de activiteiten, die in artikel 2.18 van het Activiteitenbesluit buiten beschouwing blijven;

 • g. aangetoond is dat de planontwikkeling geen knelpunten oplevert voor flora en fauna.
17.3 Bouwregels

Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd in overeenstemming met een in werking getreden uitwerkingsplan en met inachtneming van de in dat plan opgenomen regels.

17.4 Ontheffing van de bouwregels

Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van artikel 17.2, indien de op te richten bebouwing naar zijn bestemming en gebruik, alsmede naar zijn afmetingen en zijn plaats binnen het plangebied in overeenstemming zal zijn met, dan wel op verantwoorde wijze kan worden ingepast in een reeds vastgesteld uitwerkingsplan of een daarvoor ter inzage gelegd ontwerp.

17.5 Voorlopig bouwverbod en ontheffing

Zolang en voor zover de in lid 17.2 bedoelde uitwerking nog niet is vastgesteld en 6 weken ter inzage heeft gelegen, mag er niet worden gebouwd.