direct naar inhoud van Hoofdstuk 7 Overleg en inspraak
Plan: Houtwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0234AHoutwijk-50VA

Hoofdstuk 7 Overleg en inspraak

Het concept van het ontwerp-bestemmingsplan is op 12 maart 2012 in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening aan de volgende instanties toegezonden:

 • 1. Ministerie van Defensie (Vastgoed)
 • 2. Ministerie van EL&I
 • 3. Rijkswaterstaat Zuid-Holland
 • 4. Provincie Zuid-Holland
 • 5. Stadsgewest Haaglanden
 • 6. Hoogheemraadschap van Delfland
 • 7. Dunea
 • 8. Ministerie van LNV, directie Zuid-West
 • 9. Staatsbosbeheer
 • 10. Politie Haaglanden
 • 11. Veiligheidsregio Haaglanden, Regionale Brandweer
 • 12. Veolia Transport Haaglanden
 • 13. HTM Infra
 • 14. Stedin B.V.
 • 15. TenneT Regio West
 • 16. N.V. Nederlandse Gasunie
 • 17. Stichting BOOG
 • 18. Het bestuur van de Fietsersbond enfb
 • 19. Kamer van Koophandel Haaglanden
 • 20. Koninklijke Horeca Nederland
 • 21. Algemene Vereniging voor Natuurbescherming
 • 22. Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
 • 23. Stichting Haags Milieucentrum
 • 24. Haags Monumentenplatform
 • 25. Vereniging Wijkberaad Houtwijk

Van de onder 4, 6, en 13 genoemde instanties zijn de hierna opgenomen reacties ontvangen. Van de onder 17 genoemde instantie is geen eigendommen van hun bedrijf betrokken. Van de overige instanties is geen reactie ontvangen.

4. Provincie Zuid-Holland

“Ik heb kennis genomen van het bovengenoemde voorontwerp-bestemmingsplan. Het plan geeft aanleiding tot de volgende reactie. Het provinciale beoordelingskader is vastgelegd in de provinciale Structuurvisie en de verordening Ruimte. Het plan is over het volgende aspect niet in overeenstemming met dit beleid.

Verzocht wordt om, in aanvulling op de molenbiotoopregeling van artikel 21 onder j, een regeling op te nemen ter bescherming van de vrije windvang door beplanting, zoals bedoeld in artikel 13 van de Verordening Ruimte.

Dit is een gecoördineerde reactie van alle betrokken directies van de provincie.”

Reactie

Op de plankaart staat de gebiedsaanduiding vrijwaringszone molenbiotoop opgenomen waarvoor regels staan opgenomen in artikel 25.3 vrijwaringszone - molenbiotoop In de, naar aanleiding van de betreffende reactie aangepaste toelichting, met name paragraaf 3.2.2 Provinciaal beleid staat vermeld dat het bestemmingsplan niet het instrument is om, ten behoeve van de bescherming van de resterende vrije windvang, de hoogte van bomen te reguleren. Bij het wegvallen van de bestaande bomen zullen zorgvuldige afwegingen worden gemaakt voor de herplant van vervangende, bij voorkeur niet hoog groeiende bomen.

6. Hoogheemraadschap van Delfland

“Zoals telefonisch afgestemd hierbij mijn opmerkingen ten aanzien van het concept ontwerp bestemmingsplan Houtwijk.

De waterkeringen zijn op enkele plaatsen onjuist op de verbeelding opgenomen en de persleidingen en het gemaal ontbreken. In de bijlage vindt u de juiste locaties.

Voor de waterkeringen geldt dat de buitenkruinlijn is weergegeven, de kernzone is een strook van 13,6 m breed aan de polderzijde (zuidkant) van deze lijn, daarbuiten geldt aan beide kanten een beschermingszone van 15 m breed. Zowel de kern als beschermingszone dienen op de verbeelding te worden weergegeven met de dubbelbestemming waterstaat- waterkering. De beschermingszone van de persleiding is 5 meter aan weerszijden van de leiding. Voor het gemaal geldt een geur- en hinderzone met een straal van 30 m.

In de toelichting wordt aangegeven dat de maximale peilstijging in de Eshofpolder 0,6 m bedraagt, dit moet zijn 0,40 cm. In de Eshofpolder is een waterbergingsopgave aanwezig. In de waterbergingsvisie hebben gemeente Den Haag en Delfland afspraken gemaakt over hoe dit tekort zal worden ingevuld. Op grond van deze afspraken is het niet verplicht om aanvullende waterberging te realiseren. Wel geldt dat binnen de herstructurering de waterhuishoudkundige situatie niet mag verslechteren.

Ik verzoek u deze aanpassingen te verwerken in de verbeelding en toelichting van het bestemmingsplan.”

Reactie

Betreffende reactie is verwerkt in het bestemmingsplan. De bescherming van de waterkering, is gereguleerd in Artikel 21 Waterstaat - Waterkering met een aanlegstelsel. De beschermingszone is gereguleerd middels een gebiedsaanduiding en in 25.2 Waterstaat - beschermingszone.

13. Veiligheidsregio Haaglanden, Regionale Brandweer

“Naar aanleiding van uw verzoek van 12 maart 2012 om een advies uit te brengen in het kader van externe veiligheid over het concept ontwerp-bestemmingsplan Houtwijk, te Den Haag kan ik het volgende berichten.

Het bestemmingsplan Houtwijk heeft als doel een passende juridisch-planologische regeling te bieden voor de bebouwde en onbebouwde ruimte in het plangebied. Het bestemmingsplan is dan ook conserverend van aard. Binnen het plangebied zijn voornamelijk woonfuncties en maatschappelijke functies gesitueerd. Het bestemmingsplan laat toe om de woonfuncties middels dakkapellen en opbouwen te kunnen uitbreiden.

In het kader van fysieke en externe veiligheid is het plangebied en de directe omgeving beschouwd op de aanwezigheid van risicobronnen, zoals:

 • transportroutes gevaarlijke stoffen, inclusief het transport door buisleidingen;
 • inrichtingen waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) van toepassing is;
 • intensief en meervoudig ruimtegebruik.

Geconstateerd is dat het plangebied, dat wordt begrensd door de Oude Haagweg in het noorden, de Leyweg en Volendamlaan in het oosten, de Escamplaan in het zuiden, de Lippe Biesterveldweg en Margaretha van Hennebergweg in het westen niet in het invloedsgebied ligt van transportroutes gevaarlijke stoffen, buisleidingen of objecten waarop het Besluit externe veiligheid inrichtingen van toepassing is. Tevens is geconcludeerd dat de uitvoering van dit bestemmingsplan niet leidt tot een noemenswaardige toename of afname van bestaande risico's.

Voor wat betreft de bereikbaarheid en bestrijdbaarheid van incidenten blijken er voor wat betreft de toegankelijkheid, opstelplaatsen en bluswatervoorziening(en) nu geen opmerkingen te zijn. Wel dient dit dient geborgd te worden voor de toekomst.

De Veiligheidsregio Haaglanden heeft op basis van bovenstaande besloten geen specifieke adviezen uit te brengen met betrekking tot dit bestemmingsplan.”

Reactie

Wordt voor kennisgeving aangenomen.