direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen - 1
Plan: Vrederust
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0223BVrederust-50VA

Artikel 18 Wonen - 1

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. ongebouwde parkeervoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

 • c. 'bijgebouw' tevens voor een bijgebouw
 • d. 'bedrijf' tevens voor bedrijfsmatige activiteiten behorend tot de categorieën A en B van bijgevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging op de begane grond;
 • e. 'dienstverlening' tevens voor dienstverlening;
 • f. 'garage' uitsluitend voor garages;
 • g. 'gemengd' tevens voor detailhandel, dienstverlening, kantoren en bedrijven in de categorieën A t/m C van bijgevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging op de begane grond;
 • h. 'maatschappelijk' tevens voor:
  • 1. een wijkcentrum en welzijsvoorzieningen op de begane grond op het adres Melis Stokelaan 2492 t/m 2496;
  • 2. ondergeschikte onzelfstandige horeca ten behoeve van de bovengelegen seniorenwoningen in de categorie middelzwaar op de begane grond op het adres Beresteinlaan 629 t/m 635;
 • i. 'parkeergarage' tevens voor een gebouwde parkeervoorziening in maximaal één laag beneden peil;

één en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, tuinen, erven, groen, water en overige voorzieningen.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt niet meer dan op de verbeelding is aangegeven;
 • c. in uitzondering hierop mag ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - dakopbouw’ een dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' mag op de begane grond geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste verdieping.
18.2.2 Aan-, uit- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aan-, uit- en bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gerealiseerd ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouw';
 • b. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • c. voor het overige zijn aan-, uit- en bijgebouwen, met uitzondering van het bepaalde in onderstaand sublid, niet toegestaan.
18.2.3 Parkeergarages en garages

Voor het bouwen van parkeergarages en garages gelden de volgende bepalingen:

 • a. garages mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • c. parkeergarages mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' in maximaal één laag beneden peil.
18.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. voor erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 1 meter;
 • b. voor erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn en het verlengde daarvan ten hoogste 2 meter;
 • c. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 3 meter.