direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Sint Maarten
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0441.BPSTM2010-OH01

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. bedrijfsactiviteiten in de milieucategorie 1 en 2 als bedoeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten;
 • b. maximaal één bedrijfswoning;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. groenvoorzieningen;
 • d. parkeervoorzieningen;
 • e. waterlopen en waterpartijen;
 • f. wegen, straten en paden;
 • g. openbare nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende:

 • h. tuinen, erven en terreinen; gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen

Bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding maximale bouwhoogte aangegeven bouwhoogte;
 • c. de dakhelling van een bedrijfswoning zal ten minste 30° en ten hoogste 60° bedragen, dan wel de bestaande dakhelling indien deze meer respectievelijk minder is.
4.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen zal niet meer bedragen dan:
  • 1. 60 m², bij bouwpercelen tot en met een oppervlakte van 500 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is;
  • 2. 100 m², bij bouwpercelen met een oppervlakte van meer dan 500 m², dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is;

met dien verstande dat:

  • 1. ten hoogste 50% van een bouwperceel mag worden bebouwd, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is, met dien verstande dat de oppervlakte van het bouwvlak niet in dit percentage is begrepen;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen en overkappingen niet meer dan 100% van de oppervlakte van het hoofdgebouw mag bedragen, dan wel de bestaande oppervlakte indien deze meer is;
 • b. de goothoogte van aan- en uitbouwen en overkappingen zal ten hoogste 3 m bedragen, dan wel ten hoogste de hoogte van de bovenzijde van de afgewerkte vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw waar aan wordt gebouwd, indien deze meer is;
 • c. de goothoogte van vrijstaande bijgebouwen zal ten hoogste 4 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen zal ten hoogste 5 m bedragen;
 • e. de bouwhoogte van overkappingen zal ten hoogste 3 m bedragen.
4.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal:

 • a. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 1 m;
 • a. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw 2 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 5 m.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik in strijd met deze bestemming wordt in ieder geval begrepen een gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijgebouwen ten dienste van de (bedrijfs)woonfunctie voor zelfstandige bewoning;
 • b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de uitoefening van detailhandel;
 • c. bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;
 • d. bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
 • e. vuurwerkbedrijven;
 • f. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.
4.4 Afwijken van de gebruiksregels

Mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.1 voor de vestiging van bedrijven die niet zijn genoemd in milieucategorie 1 en 2 als bedoeld in de Staat van bedrijfsactiviteiten, mits deze bedrijven naar aard en effecten op het woon en leefklimaat van de aangrenzende woongebieden, wat betreft geur, stof, gevaar en geluid, kunnen worden gelijkgesteld met de bedrijven welke wel zijn genoemd;
 • a. het bepaalde in lid 4.3 sub a in die zin dat bijgebouwen bij een bedrijfswoning worden gebruikt ten behoeve van mantelzorg, mits:
  • 1. de hulpbehoevende(n) aan wie zorg wordt geboden daartoe over een indicatie van een bevoegde arts dan wel instelling beschikt;
  • 2. het karakter van het betreffende gebouw niet onevenredig wordt aangetast;
  • 3. het parkeren op eigen erf plaatsvindt en, indien dit niet mogelijk is, de parkeerdruk in de naaste omgeving als gevolg van het gebruik voor mantelzorg niet onevenredig toeneemt;
  • 4. binnen 3 maanden na beëindiging van de mantelzorg de voorzieningen worden verwijderd.
4.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen:

 • a. voor het vergroten van het bouwvlak mits:
  • 1. het gaat om een ondergeschikte uitbreiding;
  • 2. er sprake is van een bedrijfstechnisch aantoonbare noodzaak tot uitbreiding;
  • 3. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 4. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het woon- en leefklimaat;
  • 5. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
  • 6. uitbreiding geen onevenredige afbreuk doet aan de verkeersveiligheid en-/of parkeersituatie.
 • b. voor het wijzigen van de bestemming 'bedrijven' in de bestemming 'wonen' indien de bedrijfsfunctie ter plaatse is beëindigd mits:
  • 1. de bestaande bouwvlakken niet worden vergroot;
  • 2. de bestaande goot- en bouwhoogten in acht wordt genomen;
  • 3. de aanwezige cultuurhistorische karakteristiek niet wordt aangetast;
  • 4. de omliggende bedrijven mogen niet in hun bedrijfsvoering of ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
  • 5. de bodemkwaliteit ter plaatse geschikt is voor de beoogde bestemming(en);
  • 6. de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, dan wel een vóór vaststelling van het wijzigingsplan vastgestelde hogere grenswaarde, niet wordt overschreden;
  • 7. het wijzigingsplan niet in betekenende mate leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
  • 8. voldaan wordt aan het bepaalde in de Flora- en faunawet;
  • 9. geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden zal plaatsvinden;
  • 10. het wijzigingsplan financieel uitvoerbaar is.