direct naar inhoud van Artikel 13 Groen
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 13 Groen

 

13. 1.    Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a.    plantsoenen, groenstroken en beplanting;

b.    binnentuinen;

c.    waterlopen en waterpartijen;

d.    speelvoorzieningen;

e.    woonstraten en paden;

f.     sloten en bermen;

g.    dierenweide, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - dierenweide’;

h.    horecabedrijven categorie 2.2, ter plaatse van de aanduiding ‘horeca van categorie 2.2’;

met de daarbijbehorende:

i.      gebouwen;

j.      nutsvoorzieningen;

k.    bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder een lichtbaken ten behoeve van de haven, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - baken’;

waarbij het behoud van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht uitgangspunt is.

13. 2.    Bouwregels

13. 2. 1. Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

a.    ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - dierenweide’, mogen ten hoogste twee gebouwen worden gebouwd;

b.    ter plaatse van de aanduidingen ‘gebouw’ en ‘horeca van categorie 2.2’ mag per aanduidingsvlak ten hoogste één gebouw worden gebouwd;

c.    de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - dierenweide’ zal ten hoogste 65 m² bedragen;

d.    de goothoogte van een gebouw zal ten hoogste 3,00 m bedragen;

e.    de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste 6,00 m bedragen.

13. 2. 2. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a.    de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen;

b.    de bouwhoogte van de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 5,00 m bedragen;

c.    in afwijking van het bepaalde onder b mag ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer - baken’, een lichtbaken ten behoeve van de haven worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 15,00 m.

13. 3.    Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

a.    de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht;

b.    de verkeerssituatie;

c.    de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouw­werken.