direct naar inhoud van Artikel 35 Algemene wijzigingsregels
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 36 Algemene wijzigingsregels

 

Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van de in bijlage 4 en 5 van de toelichting aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het beschermd stadsgezicht, de woonsituatie, de verkeerssituatie, de milieusituatie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken, het plan wijzigen in die zin dat:

a.    het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeerssituatie en/of -intensiteit daartoe aanleiding geeft;

b.    bestemmings- c.q. bouwgrenzen worden overschreden, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

c.    de bouwhoogte van (hoofd)gebouwen wordt vergroot met ten hoogste één extra bouwlaag, mits:

1.    deze wijzigingsbevoegdheid niet wordt toegepast op panden met de status rijksmonument, gemeentelijk monument en beeldbepalend pand, zoals aangegeven op de in bijlage 6 van de toelichting opgenomen ‘Historische Kwaliteitskaart Hoorn’;

2.    geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van een bebouwingswand waarin het betreffende (hoofd)gebouw zich bevindt;

3.    vooraf een positief advies is verkregen van de Commissie voor Monumenten en Welstand;

d.    de bestemming ‘Bedrijf’, Bedrijf - Opslag’, ‘Detailhandel’, ‘Dienstverlening’, ‘Horeca’, of ‘Maatschappelijk’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’ of ‘Wonen - Woongebouw’, mits:

1.    de wijzigingsbevoegdheid primair wordt toegepast als gebruikswijziging in die zin dat de bebouwing en de cultuurhistorische waarden van het pand waar de gebruikswijziging plaatsvindt, in stand blijft. Indien dit niet mogelijk is, mag herinvulling onder stringente stedenbouwkundige voorwaarden plaatsvinden;

2.    na toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid voor de betreffende gronden de regels van artikel 25 c.q. 27 van toepassing zijn;

e.    de bestemmingen ‘Bedrijf’, Bedrijf - Opslag’, ‘Detailhandel’, ‘Dienstverlening’, of ‘Maatschappelijk’ onderling worden gewijzigd, mits:

1.    de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast als gebruikswijziging in die zin dat de bebouwing en de cultuurhistorische waarden van het pand waar de gebruikswijziging plaatsvindt, in stand blijft;

2.    de nieuwe functie passend is in de omgeving waar deze gevestigd wordt;

f.     de bestemming ‘Horeca’ wordt gewijzigd in de bestemming ‘Bedrijf’, Bedrijf - Opslag’, ‘Detailhandel’, ‘Dienstverlening’, of ‘Maatschappelijk’, mits:

1.    de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast als gebruikswijziging in die zin dat de bebouwing en de cultuurhistorische waarden van het pand waar de gebruikswijziging plaatsvindt, in stand blijft;

2.    de nieuwe functie passend is in de omgeving waar deze gevestigd wordt.