direct naar inhoud van Artikel 36 Algemene procedureregels
Plan: Bestemmingsplan Binnenstad
Status: goedgekeurd
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0405.BPBinnenstad-OH01

Artikel 37 Algemene procedureregels

 

Op de voorbereiding van een besluit tot ontheffing ex artikel 3.6. lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening, zoals deze in het bestemmingsplan zijn opgenomen, is de volgende procedure van toepassing:

a.    Een ontwerpbesluit tot ontheffing, waarbij toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in artikel 3.6. lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening, ligt, met bijbehorende stukken, gedurende 2 weken op het stadhuis ter inzage.

b.    Burgemeester en Wethouders geven van de terinzagelegging te voren in één of meer dag-, nieuws-, huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze kennis.

c.    De bekendmaking houdt mededeling in tot indienen van zienswijzen.

d.    Gedurende de onder a genoemde termijn kunnen belanghebbenden bij Burgemeester en Wethouders schriftelijk zienswijzen indienen tegen het ontwerp-ontheffingsbesluit.