direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Railverkeer
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 15 Verkeer - Railverkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor

  • a. railverkeer, met de daarbij behorende voorzieningen;
  • b. instandhouding van de cultuurhistorisch en architectonisch waardevolle bebouwing bestaande uit de draagconstructies van de bovenleiding ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument';

en tevens voor:

  • c. geluidschermen.
15.2 Bouwregels

Op de in artikel 15.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

15.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
  • a. deze uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de bediening van kunstwerken;
  • b. deze uitsluitend binnen het aangegeven bouwvlak worden gebouwd;
  • c. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven.
  • d. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 12,00 meter , tenzij met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' anders is aangegeven .
15.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
  • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan rechtstreeks ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer, niet meer dan 10,00 meter, gemeten vanaf de bovenkant van de spoorstaaf, bedraagt;
  • b. de bouwhoogte van geluidschermen niet meer dan 5,00 meter bedraagt.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en maatvoering van bouwwerken die worden gebouwd op een afstand van minder dan 10 m tot de bebouwing als bedoeld in lid 15.1, onder b, ter voorkoming van onevenredige aantasting van de cultuurhistorische en architectonische waarde van die bebouwing.