direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer
Plan: Van Riebeeck/Bonairelaan
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.17bp00riebbon-oh01

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. (weg)verkeer;

en tevens voor:

 • b. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • c. geluidschermen;
 • d. fiets- en voetpaden;
 • e. straatmeubilair;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. groen- en watervoorzieningen;
 • h. verhardingen;
 • i. parkeervoorzieningen;

met de daarbij behorende voorzieningen.

14.2 Bouwregels

Op de in artikel 14.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

14.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. uitsluitend garageboxen binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven.
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
 • d. de maximale oppervlakte per garagebox niet meer dan 25 m2 bedraagt;
14.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouw zijnde:
 • a. de bouwhoogte van kunstwerken en bouwwerken ten behoeve van verlichting en verkeersregulatie niet meer dan 6,00 meter bedraagt;
 • b. de bouwhoogte van geluidschermen niet meer dan 5,00 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.