direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 5
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 9 Gemengd - 5

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 5 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. wonen op de verdieping al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
 • c. detailhandel, ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • d. een bouwbedrijf met showroom zonder werkplaats, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bouwbedrijf';
 • e. sportschool, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - sportschool';
 • f. groothandel, ter plaatse van de aanduiding 'groothandel';
 • g. kantoor, ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
 • h. schoenmaker, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - schoenmaker';
 • i. medische voorzieningen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - medisch';


met de daarbij behorende voorzieningen.

9.2 Bouwregels

Op de in lid 9.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

9.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de diepte van het hoofdgebouw niet meer dan 10,00 meter bedraagt, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven die van toepassing is op het bouwvlak;
 • c. de bouwhoogte niet meer dan 9,00 meter bedraagt;
 • d. het aantal woningen per bouwperceel niet meer dan 1 bedraagt;
9.2.2 ten aanzien van bijbehorende bouwwerken:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. voor zover binnen het bouwvlak gebouwd het bepaalde in 9.2.1 geldt;
 • c. voor zover gebouwd buiten het bouwvlak:
  • 1. het totaal bebouwd oppervlak aan bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 15% van het bouwperceel, met een maximum van 30 m2;
  • 2. de bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van ten minste 3,00 meter achter de voorgevelrooilijn;
  • 3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 4,00 meter.
9.2.3 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.
9.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.2.1 ten behoeve van de bouw van een hoofdgebouw tot een maximale diepte van 12,50 meter, met dien verstande dat:

 • a. de bouwhoogte van het deel waarvoor een omgevingsvergunning wordt verleend niet meer mag bedragen dan 3,00 meter;
 • b. het woongenot op en de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden niet onevenredig wordt aangetast.
9.4 Specifieke gebruiksregels
9.4.1 Begane grond

De in lid 9.1 onder a en c t/m i genoemde functies mogen uitsluitend op de begane grond plaatsvinden.

9.4.2 Aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten

Gebruik van ruimten in de woning ten behoeve van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

 • a. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten niet meer dan 33% van het vloeroppervlak van de woning bedraagt met een maximum van 50 m²;
 • b. het gebruik geen onevenredig nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • c. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van functionele ondergeschikte horeca en niet zelfstandige detailhandel;
 • d. het beroep of de activiteit door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; er is niet meer dan 1 fte in dienstverband extra toegestaan.
9.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 9.1 voor het toestaan van een onderneming in de creatieve industrie;
 • b. het bepaalde in lid 9.4.1 voor het gebruik van de verdieping(en) tot maximaal 50% ten behoeve van de op de begane grond gevestigde functie.