direct naar inhoud van Artikel 8 Gemengd - 4
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 8 Gemengd - 4

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Gemengd - 4 aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen inzake gezondheidszorg;
 • b. (zorg)woningen al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
 • c. kinderopvang;
 • d. aan gezondheidszorg en (zorg)woningen gerelateerde dienstverlening;
 • e. horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten en zalenexploitatie' (in ten hoogste 1 pand);
 • f. ondergrondse parkeervoorzieningen (garage);
 • g. speelplaats;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'terras' zijn de gronden tevens bestemd voor een terras ten behoeve van de horeca, zoal bedoeld onder f.


met de daarbij behorende voorzieningen, waaronder in ieder geval:

 • i. erven;
 • j. groen en water;
 • k. een inrit ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage;
 • l. nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

8.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen
 • a. deze gebouwen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte niet meer bedraagt dan 15,00 meter;
 • c. de oppervlakte en behoeve van horeca niet meer dan 250 m² bedraagt;
 • d. de verticale diepte van de (ondergrondse) parkeergarage niet meer dan 3,00 meter bedraagt en de inrit (daarvan) verdiept mag worden aangelegd, met dien verstande dat de verticale diepte niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder a. (gebouwen ten behoeve van) nutsvoorzieningen ook buiten het bouwvlak mag worden gebouwd;
 • f. in afwijking van het bepaalde onder b. de bouwhoogte van (gebouwen ten behoeve van) nutsvoorzieningen niet meer dan 4,00 meter bedraagt;
 • g. de oppervlakte van (gebouwen ten behoeve van) nutsvoorzieningen niet meer dan 15 m² bedraagt.
8.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouw zijnde
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer bedraagt dan 1,00 meter voor zover deze zijn gelegen op minder dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op minder dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt voor zover deze zijn gelegen op meer dan 1,00 meter achter de voorgevelrooilijn dan wel op meer dan 1,00 meter van de openbare weg of het openbaar groen;
 • d. de bouwhoogte van speelvoorzieningen niet meer dan 4,00 meter bedraagt;
 • e. de (bouw)hoogte van vlaggenmasten niet meer dan 12,00 meter bedraagt;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet meer bedraagt dan 2,00 meter, met dien verstande dat de bouwhoogte van (bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van) nutsvoorzieningen niet meer dan 4,00 meter bedraagt.
8.3 Specifieke gebruiksregels

Gebruik van ruimten in de woning ten behoeve van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige
activiteiten, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

 • a. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten niet meer dan 33% van het vloeroppervlak van de woning bedraagt met een maximum van 50 m²;
 • b. het gebruik geen onevenredig nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • c. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van functionele ondergeschikte horeca en niet zelfstandige detailhandel;
 • d. het beroep of de activiteit door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; er is niet meer dan 1 fte in dienstverband extra toegestaan.