direct naar inhoud van Artikel 7 Gemengd - 3
Plan: Bosdrift 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.14bp00bosdrift-va01

Artikel 7 Gemengd - 3

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. dienstverlening;
 • c. horeca behorende tot ten hoogste categorie A en B van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Horeca-activiteiten';
 • d. bedrijven behorende tot categorie 1 en 2 van de in de bijlage bij deze regels opgenomen 'Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • e. wonen al dan niet in combinatie met aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is wonen op de begane grond niet toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten' is geen detailhandel toegestaan;
 • h. ondernemingen in de creatieve industrie;

met de daarbij behorende voorzieningen.

7.2 Bouwregels

Op de in artikel 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

7.2.1 ten aanzien van (hoofd)gebouwen:
 • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte niet meer dan 12,00 meter bedraagt, tenzij met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' anders is aangegeven;
 • c. de diepte niet meer bedraagt dan 15,00 meter, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven die van toepassing is op het bouwvlak;
 • d. in afwijking van het gestelde onder c. mag de diepte maximaal 20,00 meter bedragen mits de bouwhoogte niet meer dan 4,00 meter bedraagt;
7.2.2 ten aanzien van bijbehorende bouwwerken
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. voor zover binnen het bouwvlak gebouwd het bepaalde in 7.2.1 geldt;
 • c. voor zover gebouwd buiten het bouwvlak:
  • 1. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd op een afstand van ten minste 3,00 m achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn;
  • 2. de oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20% van het onder sub a bedoelde perceelsgedeelte, met een maximum van 30 m2;
  • 3. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 4,00 meter.
7.2.3 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer bedraagt dan 3,00 meter.
7.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2.2 onder b voor een oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken van maximaal 100% indien de diepte achter (het verlengde van) de achtergevel van het hoofdgebouw gelegen perceelsgedeelte minder dan 4 meter bedraagt.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 onder e voor het gebruik van de verdieping(en) tot maximaal 50% ten behoeve van de op de begane grond gevestigde functie.

7.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ter plaatse van de aanduiding'wro - zone - wijzigingsgebied 1' en de aanduiding 'wro - zone - wijzigingsgebied 2' de bestemming 'Gemengd - 3' te wijzigen in de bestemming Wonen - 1, Wonen - 3 en/of Wonen - 4 als bedoeld in artikel 19, 21 en 22 van deze regels, met dien verstande dat:

 • a. de bouwgrenzen mogen worden gewijzigd, indien dit in verband met de herstructurering van de wijziging betrokken gronden noodzakelijk is;
 • b. de bouwhoogte van de hoofdgebouwen mag maximaal 9 meter bedragen;
 • c. de geluidbelasting vanwege het wegverkeer van geluidgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde, of een verkregen hogere grenswaarde;
 • d. er geen onevenredige aantasting plaatsvind van:
  • 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • 2. de verkeersveiligheid;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.